Thế nào là thời hạn nhập cảnh, số lần nhập cảnh và thời gian lưu trú của thị thực?
Thời hạn nhập cảnh
Thời hạn nhập cảnh là chỉ phạm vi thời gian hợp lệ để người có thị thực nhập cảnh. Nếu cơ quan cấp thị thực không có ghi chú gì đặc biệt thì thị thực sẽ có hiệu lực từ ngày được ký và hết hiệu lực vào ngày hết hạn theo giờ Bắc Kinh lúc 24:00 giờ. Trước khi thời hạn nhập cảnh kết thúc và số lần được phép nhập cảnh Trung Quốc vẫn còn, chủ sở hữu thị thực có thể tới Trung Quốc bất kỳ thời gian nào trong giới hạn thời gian hiệu lực thị thực. Trường hợp thời hạn nhập cảnh của thị thực đã hết hạn, cho dù số lần được phép nhập cảnh vẫn còn thì chủ sở hữu thị thực cũng không được phép thực hiện các chuyến đi tới Trung Quốc.
 Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài không có chức năng kéo dài thời hạn hiệu lực nhập cảnh. Vì vậy khi thị thực hết hạn, xin vui lòng đăng ký xin thị thực lại từ đầu. Nếu bạn đến Trung Quốc với một thị thực đã quá hạn, bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh. Do đó, trước khi bạn rời Trung Quốc, vui lòng kiểm tra lại ngày hết hạn của thị thực. Xin lưu ý rằng ngay cả khi người nước ngoài có thị thực Trung Quốc hợp lệ, Cục quản lý di dân quốc gia Trung Quốc vẫn có quyền quyết định cho phép hoặc từ chối chủ sở hữu thị thực có hay không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc theo từng trường hợp cụ thể.
Ví dụ:
Hỏi: Số lần nhập cảnh cho thị thực của tôi là 2 lần, đến ngày 20/6 hết hạn. Lần đầu tiên tôi sử dụng thị thực này để vào Trung Quốc vào ngày 12 tháng 6. Vậy tôi có thể đi du lịch Trung Quốc vào ngày 25 tháng 6 không?
Đáp: Không. Vì thị thực đã hết hạn, bạn sẽ không thể sử dụng lại, ngay cả khi số lần nhập cảnh vẫn còn.Số lần nhập cảnh:
Số lần nhập cảnh của thị thực là chỉ số lần người sở hữu có thể nhập cảnh trong thời hạn hiệu lực của thị thực. Thị thực của bạn sẽ hết hạn ngay sau khi bạn sử dụng hết số lần được phép nhập cảnh. Hoặc trường hợp bạn chưa sử dụng hết số lần được phép nhập cảnh, nếu thời hạn thị thực kết thúc thì thị thực của bạn cũng bị hết hạn. Nếu tiếp tục có nhu cầu đi du lịch đến Trung Quốc một lần nữa, bạn phải xin lại thị thực. Nếu bạn sử dụng thị thực đã hết số lần nhập cảnh để đi du lịch Trung Quốc, bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh.
Ví dụ:
Hỏi: Thị thực của tôi được phép nhập cảnh 2 lần, thời hạn hiệu lực là từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 20 tháng 6. Tôi đã vào Trung Quốc hai lần trước ngày 20 tháng 5, vậy tôi có thể tiếp tục sử dụng thị thực này trước ngày 20 tháng 6 không?
Trả lời: Không. Bởi vì số lần được phép nhập cảnh của thị thực này đã được sử dụng hết, ngay cả khi thời hạn thị thực vẫn còn, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng.

Thời gian lưu trú
Thời hạn lưu trú trên thị thực là chỉ thời gian mà chủ sở hữu được phép ở lại sau mỗi lần nhập cảnh, được tính bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi nhập cảnh.
Ví dụ:
Hỏi: Thị thực của tôi được phép nhập cảnh một lần, thời gian lưu trú là 30 ngày. Tôi dự định nhập cảnh Trung Quốc vào ngày 12 tháng 6, vậy thời gian tối đa tôi được phép ở lại Trung Quốc là ngày nào?
Trả lời: Bạn có thể ở lại Trung Quốc cho đến ngày 12 tháng 7. Vì thời gian lưu trú được bắt đầu tính từ ngày nhập cảnh thứ hai (ngày 13 tháng 6), thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, nên tối đa bạn sẽ được ở lại Trung Quốc đến ngày 12 tháng 7.
Ví dụ:
Hỏi: Thị thực của tôi được phép nhập cảnh 1 lần, thời gian lưu trú là 30 ngày và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 6. Nếu tôi nhập cảnh vào Trung Quốc vào ngày cuối cùng của ngày hết hạn thị thực, tức là ngày 12 tháng 6, tôi có thể ở lại Trung Quốc trong 30 ngày không?
Trả lời: Có.
Trường hợp muốn lưu trú tại Trung Quốc vượt quá thời hạn cho phép của thị thực, người chủ sở hữu phải căn cứ vào thời gian yêu cầu của cơ quan công an địa phương để nộp đơn gia hạn. Việc nộp đơn không đồng nghĩa là đơn đăng ký sẽ được chấp thuận, tất cả các phát sinh liên quan sẽ do người nộp đơn chịu trách nhiệm.
Ở lại Trung Quốc quá thời gian lưu trú là vi phạm các quy định xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và sẽ bị phạt tiền cùng các hình phạt khác.


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us     

Trung tâm cung cấp dịch vụ xin thị thực Trung Quốc Hồ Chí Minh Việt Nam:
Địa chỉ: Lầu 16, SaiGon Trade Center, 37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hành chính:  Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Thời gian nộp hồ sơ:  9:00 đến 12:00
Thời gian lấy thị thực:   9:00 đến 12:00
Điện thoại: +84-1900561599
Email: hcmcenter@visaforchina.org
Thế nào là thời hạn nhập cảnh, số lần nhập cảnh và thời gian lưu trú của thị thực?
Thời hạn nhập cảnh
Thời hạn nhập cảnh là chỉ phạm vi thời gian hợp lệ để người có thị thực nhập cảnh. Nếu cơ quan cấp thị thực không có ghi chú gì đặc biệt thì thị thực sẽ có hiệu lực từ ngày được ký và hết hiệu lực vào ngày hết hạn theo giờ Bắc Kinh lúc 24:00 giờ. Trước khi thời hạn nhập cảnh kết thúc và số lần được phép nhập cảnh Trung Quốc vẫn còn, chủ sở hữu thị thực có thể tới Trung Quốc bất kỳ thời gian nào trong giới hạn thời gian hiệu lực thị thực. Trường hợp thời hạn nhập cảnh của thị thực đã hết hạn, cho dù số lần được phép nhập cảnh vẫn còn thì chủ sở hữu thị thực cũng không được phép thực hiện các chuyến đi tới Trung Quốc.
 Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài không có chức năng kéo dài thời hạn hiệu lực nhập cảnh. Vì vậy khi thị thực hết hạn, xin vui lòng đăng ký xin thị thực lại từ đầu. Nếu bạn đến Trung Quốc với một thị thực đã quá hạn, bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh. Do đó, trước khi bạn rời Trung Quốc, vui lòng kiểm tra lại ngày hết hạn của thị thực. Xin lưu ý rằng ngay cả khi người nước ngoài có thị thực Trung Quốc hợp lệ, Cục quản lý di dân quốc gia Trung Quốc vẫn có quyền quyết định cho phép hoặc từ chối chủ sở hữu thị thực có hay không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc theo từng trường hợp cụ thể.
Ví dụ:
Hỏi: Số lần nhập cảnh cho thị thực của tôi là 2 lần, đến ngày 20/6 hết hạn. Lần đầu tiên tôi sử dụng thị thực này để vào Trung Quốc vào ngày 12 tháng 6. Vậy tôi có thể đi du lịch Trung Quốc vào ngày 25 tháng 6 không?
Đáp: Không. Vì thị thực đã hết hạn, bạn sẽ không thể sử dụng lại, ngay cả khi số lần nhập cảnh vẫn còn.Số lần nhập cảnh:
Số lần nhập cảnh của thị thực là chỉ số lần người sở hữu có thể nhập cảnh trong thời hạn hiệu lực của thị thực. Thị thực của bạn sẽ hết hạn ngay sau khi bạn sử dụng hết số lần được phép nhập cảnh. Hoặc trường hợp bạn chưa sử dụng hết số lần được phép nhập cảnh, nếu thời hạn thị thực kết thúc thì thị thực của bạn cũng bị hết hạn. Nếu tiếp tục có nhu cầu đi du lịch đến Trung Quốc một lần nữa, bạn phải xin lại thị thực. Nếu bạn sử dụng thị thực đã hết số lần nhập cảnh để đi du lịch Trung Quốc, bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh.
Ví dụ:
Hỏi: Thị thực của tôi được phép nhập cảnh 2 lần, thời hạn hiệu lực là từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 20 tháng 6. Tôi đã vào Trung Quốc hai lần trước ngày 20 tháng 5, vậy tôi có thể tiếp tục sử dụng thị thực này trước ngày 20 tháng 6 không?
Trả lời: Không. Bởi vì số lần được phép nhập cảnh của thị thực này đã được sử dụng hết, ngay cả khi thời hạn thị thực vẫn còn, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng.

Thời gian lưu trú
Thời hạn lưu trú trên thị thực là chỉ thời gian mà chủ sở hữu được phép ở lại sau mỗi lần nhập cảnh, được tính bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi nhập cảnh.
Ví dụ:
Hỏi: Thị thực của tôi được phép nhập cảnh một lần, thời gian lưu trú là 30 ngày. Tôi dự định nhập cảnh Trung Quốc vào ngày 12 tháng 6, vậy thời gian tối đa tôi được phép ở lại Trung Quốc là ngày nào?
Trả lời: Bạn có thể ở lại Trung Quốc cho đến ngày 12 tháng 7. Vì thời gian lưu trú được bắt đầu tính từ ngày nhập cảnh thứ hai (ngày 13 tháng 6), thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, nên tối đa bạn sẽ được ở lại Trung Quốc đến ngày 12 tháng 7.
Ví dụ:
Hỏi: Thị thực của tôi được phép nhập cảnh 1 lần, thời gian lưu trú là 30 ngày và có hiệu lực đến ngày 12 tháng 6. Nếu tôi nhập cảnh vào Trung Quốc vào ngày cuối cùng của ngày hết hạn thị thực, tức là ngày 12 tháng 6, tôi có thể ở lại Trung Quốc trong 30 ngày không?
Trả lời: Có.
Trường hợp muốn lưu trú tại Trung Quốc vượt quá thời hạn cho phép của thị thực, người chủ sở hữu phải căn cứ vào thời gian yêu cầu của cơ quan công an địa phương để nộp đơn gia hạn. Việc nộp đơn không đồng nghĩa là đơn đăng ký sẽ được chấp thuận, tất cả các phát sinh liên quan sẽ do người nộp đơn chịu trách nhiệm.
Ở lại Trung Quốc quá thời gian lưu trú là vi phạm các quy định xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và sẽ bị phạt tiền cùng các hình phạt khác.