Pokyny pro žádost o superlegalizaci

Konzulární ověření se provádí na žádost fyzických osob, právnických osob nebo jiných organizací a spočívá v potvrzení pravosti posledního razítka a podpisu na příslušných dokumentech, notářských listinách nebo jiných potvrzeních vydaných jiným státem. Účelem konzulárního ověření je umožnit, aby dokumenty vydané jedním státem mohly být uznány úřady na území jiného státu a byly právně platné bez pochybností o pravosti razítka či podpisu na dokumentu.

 

Konzulární ověření nepotvrzuje předmět notářských listin nebo jiných potvrzovacích listin, nenese odpovědnost za pravost a platnost obsahu dokumentů. Za obsah dokumentu je odpovědný orgán, který dokument vydal.

 

V češtině se toto ověření nazývá “superlegalizace”, v angličtině “consular legalization”.

 

1. Vízové centrum přijímá žádosti o superlegalizaci, které splňují následující podmínky

 

1) Vízové centrum a Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o superlegalizaci dokumentů vydaných českými orgány, které jsou opatřeny doložkou “Vyššího ověření” konzulárního odboru Ministerstva zahraničí ČR.


2) Vízové centrum a Velvyslanectví nepřijímá žádosti o superlegalizaci dokumentů vydaných v ČLR nebo jiných zemích.  

 

3) Dokument musí být žadatelem získán v souladu s právními předpisy a musí se vztahovat k žadateli. Obsah nesmí porušovat čínské zákony a související předpisy a nesmí poškozovat čínské národní a společenské veřejné zájmy.

 

 

2. Dokumenty a požadavky pro vyřízení superlegalizace

Dokumenty pro vyřízení superlegalizace

1

Originál platného dokumentu ověřeného odborem konzulárních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí ČR a jeho kopie

Poučení

Jestliže má dokument předkládaný k superlegalizaci dva a více listů, pak všechny listy dokumentu musí být svázané a opatřené pečetí, razítkem apod., aby byla zaručena celistvost dokumentu a nebylo možné vyjímat jeho jednotlivé části. Dokument, jehož vazba nebude splňovat požadavky nebude přijat.

②Dokumenty o rodinném stavu, které budou předkládané v Čí za účelem uzavření manželství, nesmí být v době podání žádosti o superlegalizaci starší 6 měsíců od data vystavení. Dokumenty starší 6 měsíců nebudou přijaty.

③Dokumenty týkající se rodinného stavu, zdravotního stavu, majetku, příjmů a výpisy z rejstříku trestů, které budou předkládané v Čí za účelem adopce, nesmí být starší 6 měsíců od data registrace žádosti o adopci na Čínském centru péče o děti a adopci (nikoliv od data řízení). Dokumenty starší 6 měsíců nebudou přijaty.

2

Pravdivě, úplně a přesně vyplněný „Formulář žádosti o konzulární ověření (superlegalizaci) na Velvyslanectví/konzulátu Čínské lidové republiky“

Poučení

①Ve formuláři žádosti musí být v kolonkách Podpis žadatele” a ”Podpis zmocněnce originální vlastnoruční podpisy.Nelze je nahradit skenem, faxem, fotokopiemi atd.

Jestliže se superlegalizovaný dokument týká nezletilé osoby (např. rodný list), pak za nezletilé jednají a podepisují rodiče/opatrovník a k žádosti je nutné předložit doklad, který bude prokazovat rodičovský vztah (např. rodný list) nebo doklad o opatrovnictví. Plná moc není vyžadována, pokud žádost podávají rodiče/opatrovník. Do údajů o žadateli je třeba uvést údaje o nezletilé osobě a do údajů o zmocněnci údaje o rodičích/opatrovníkovi. Do kolonky Podpis žadatele se podepisují rodiče/ opatrovník. Pokud předkládaný dokument (např. rodný list) obsahuje údaje o rodičích/opatrovníkovi, pak může žádost podat jeden z rodičů/opatrovník. Rodiče/opatrovník mohou k vyřízení superlegalizace pověřit jinou osobu.

③Žádost o superlegalizaci úmrtního listu vyřizují blízcí příbuzní zesnulého. K žádosti je nutné předložit notářské potvrzení o příbuzenství nebo notářsky ověřené písemné prohlášení blízkého příbuzného zesnulého o jeho příbuzenském vztahu k zesnulému.  Blízcí příbuzní zesnulého mohou k vyřízení superlegalizace pověřit jinou osobu.

3

Originál a fotokopie platného dokladu totožnosti žadatele

Žadatel- fyzická osoba

Čínští občané a občané jiných zemí musí předložit platný doklad totožnosti, tj. cestovní pas nebo jiný cestovní dokument apod.

Čeští občané předkládají platný cestovní pas, nebo občanský průkaz.

Osoby bez státní příslušnosti musí předložit právoplatný doklad totožnosti vydaný příslušným orgánem ČR.

②Žadatel – společnost/organizace

Právnické osoby musí předložit doklad o způsobilosti k vykonávání činnosti nebo registrační dokumenty (výpis z OR) a také doklad totožnosti osoby, která je oprávněna za společnost/organizaci jednat (jednatel, člen představenstva apod.)

Jestliže má společnost/organizace více osob, které mohou samostatně jednat za společnost/organizaci, pak stačí předložit doklad totožnosti kterékoliv z nich.

4

Dokumenty, které předkládá zmocněnec (pokud existují)

Nemůže-li žadatel podat žádost osobně, může k podání žádosti pověřit zmocněnce, přičemž je třeba předložit tyto dokumenty:

①Plná moc podepsaná žadatelem případně orazítkovaná. Je-li žadatelem společnost/organizace, je třeba předložit plnou moc vystavenou osobou oprávněnou jednat za společnost/organizaci, případně zmocnění vydané touto organizací.

Jestliže má společnost/organizace více osob, které jsou oprávněny samostatně jednat za společnost/organizaci, pak je vyžadována pouze plná moc vystavená kteroukoliv z nich.

②Originál a fotokopie platného dokladu totožnosti zmocněnce, konkrétní požadavky jsou stejné jako u platného dokladu totožnosti žadatele.

Poučení

Jestliže žádost podává zmocněnec, pak není třeba předkládat originál dokladu totožnosti žadatele, ale stačí pouze jeho fotokopie.

②Za běžných okolností nemusí být plná moc notářsky ověřena. Jestliže se obsah listiny týká přímého nakládáním s majetkem (například vzdání se dědických práv, nakládání s nemovitostmi apod.) nebo jiných závažných záležitostí, pak musí být plná moc notářsky ověřena.

5

Ostatní dokumenty

Na základě skutečného stavu může Velvyslanectví u některých žádostí v průběhu zpracování nebo kontroly požadovat po žadateli doplnění dalších nezbytných dokumentů.

 

Orientační příklady postupu (konkrétní postup se řídí výkladem odboru konzulárních záležitostí MZV ČR):

Originály dokumentů vydané státními institucemi nebo soudy ČR

1

Požádejte o ověření vydaného dokumentu nadřízený orgán nebo magistrát. Např. nadřízeným orgánem pro ověření rodného nebo oddacího listu, který vydala matrika městské části je magistrát města. V případě soudních rozhodnutí, rozsudků apod. je nadřízeným orgánem pro ověření Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Je-li vydávajícím (v určitých případech ověřujícím) subjektem ministerstvo ČR, magistrát města nebo např. Česká pošta s.p.-CzechPoint, pak lze přímo požádat konzulární odbor MZV ČR o “Vyšší ověření” (např. v případě výpisu z rejstříku trestů vydaném Českou poštou s.p. nebo Rejstříkem trestů anebo potvrzení o pobytu na území ČR, které vystavuje Ministerstvo vnitra ČR).

2

Požádejte o “Vyšší ověření” dokumentu na odboru konzulárních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jiné dokumenty

(např. soudní překlady, kopie lékařských zpráv apod. vydaných nestátními institucemi, kopie dokumentů vydaných státními orgány nebo soudy)

1

Požádejte o notářské ověření u notáře.

2

Požádejte o ověření/legalizaci Ministerstvo spravedlnosti ČR.

3

Požádejte o “Vyšší ověření” odbor konzulárních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Poznámka: pro informace k postupu při vyřizování žádosti o “Vyšší ověření” Ministerstva zahraničních věcí ČR se prosím obraťte na odbor konzulárních záležitostí MZV ČR, který naleznete na stránkách MZV ČR:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/ overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

 

Poznámka: v době epidemie prosím zasílejte veškeré potřebné dokumenty k superlegalizaci na email Vízového centra. Po kontrole bude s žadatelem/ zástupcem domluvena schůzka ve Vízovém centru k podání dokumentů.

 

3. Způsob zpracování, doba zpracování, způsob úhrady a poplatky za vyřízení

1) Způsob zpracování:Žadatel se může do Vízového centra dostavit osobně, nebo k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu.

 

2) Doba zpracování:Dobou zpracování se myslí čas mezi oficiálním přijetím dokumentů k superlegalizaci ve Vízovém centru a vyzvednutím vyhotovených dokumentů.
V době epidemie COVID-19 byla do určité míry ovlivněna doba zpracování. V současné době je doba zpracování 6 pracovních dnů pro běžnou rychlost (Regular), 3 pracovní dny pro expresní vyřízení (Express) a 2 pracovní dny pro urgentní žádosti (Rush). V případě zvláštních okolností a změn v čase vyzvednutí postupujte podle pokynů Vízového centra. (Veškeré potřebné dokumenty k superlegalizaci zasílejte na email Vízového centra. Po kontrole bude s žadatelem/ zástupcem domluvena schůzka ve Vízovém centru k podání dokumentů.)

 

3) Poplatky:detaily naleznete v sekci “Způsob úhrady a poplatky za vyřízení”.

 

4) Způsob úhrady:Po přijetí dokumentů na sjednané schůzce ve Vízovém centru se poplatek uhradí přímo ve Vízovém centru, a to v hotovosti, nebo platební kartou (v současnosti preferujeme bezhotovostní platby).

5) Způsob vyzvednutí: Dokumenty mohou být osobně vyzvednuty žadatelem, nebo pověřenou osobou, která materiály vyzvedne za pomoci originálního lístku “pick-up form”.

Emailové adresy Vízového centra: praguecenter@hotmail.com

praguecenter@visaforchina.org

 

4. Důležité

 

1) Dokumenty k superlegalizaci, které nebudou úplné, nebudou opatřeny příslušnými notářskými ověřeními, budou na nestandardním formátu, budou zahrnovat nelegální obsah, budou dodatečně upraveny, či jinak znehodnoceny, nebudou Vízovým centrem přijaty.

 

2) Vízový pracovník může po žadateli požadovat dodatečné dokumenty, pokud to Velvyslanectví ČLR v ČR bude považovat za nutné.

 

3) Dokumenty k superlegalizaci nesmí být dodatečně upravovány, či nahrazovány žadatelem. Jakékoli problémy a právní odpovědnost vyplývající z vlastní úpravy, či nahrazení dokumentů žadatelem nese žadatel.

 

4) Vízové centrum je zodpovědné pouze za přijetí dokumentů k superlegalizaci. Zda budou přijaté dokumenty superlegalizovány záleží na rozhodnutí Velvyslanectví ČLR v ČR.

 

5) Velvyslanectví ČLR v ČR ověřuje pouze platnost razítek a podpisů Odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR. Velvyslanectví ČLR v ČR nezodpovídá za obsah dokumentů.

 

5. Užitečné kontakty

1) Ministerstvo spravedlnosti ČR

Na Děkance 3,128 10 Praha 2

Pracovní doba (pro žadatele bez rezervace): Pondělí a středa 8:00-12:00, 13:30-17:000

Telefon:221997982,221997473,221997319,221997910

E-mail:moc@msp.justice.cz

Webové stránky:https://rezervaceovereni.justice.cz.

 

2) Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Konzulární odbor – oddělení legalizace veřejných listin:

Hradčanské nám 5,118 00, Praha 1

Pracovní doba:

Pondělí a středa 8:00-12:00, 13:30-16:00

Úterý 8:00-12:00

Telefon:224182188,224182153  传真:224182527

E-mail:legalizace@mzv.cz

Webové stránky:http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html

 

Útvary pro legalizaci: příslušné vládní útvary (pro rodné listy, oddací listy, úmrtní listy), Ministerstvo spravedlnosti (pro dokumenty vydané soudy a notářskými kancelářemi), Ministerstvo školství (pro akademické diplomy) a Ministerstvo zahraničních věcí (pro výpis z trestního rejstříku). V současnosti Ministerstvo zahraničních věcí nepřijímá výpisy z trestního rejstříku, které byly vydány Českou poštou.

 

Důležité: Proces a požadavky pro legalizaci dokumentů na Ministerstvu zahraničních věcí se mohou lišit. Pro bližší informace kontaktujte přímo Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us

Address: Futurama, Sokolovska 663/136 A 2FL, Karlin, Praha 8 
Business Hours: Monday-Friday,Closed on Saturdays, Sundays and Public Holidays. 
Submission of applications: 9:00 to 15:00. 
Payment and collection: 9:00 to 16:00. 

Contact us 
Call: +420 273160888   Manual Answer: 14:00-16:00
Fax: +420 273160833 
E-mail: praguecenter@hotmail.com        praguecenter@visaforchina.org 

Pokyny pro žádost o superlegalizaci

Konzulární ověření se provádí na žádost fyzických osob, právnických osob nebo jiných organizací a spočívá v potvrzení pravosti posledního razítka a podpisu na příslušných dokumentech, notářských listinách nebo jiných potvrzeních vydaných jiným státem. Účelem konzulárního ověření je umožnit, aby dokumenty vydané jedním státem mohly být uznány úřady na území jiného státu a byly právně platné bez pochybností o pravosti razítka či podpisu na dokumentu.

 

Konzulární ověření nepotvrzuje předmět notářských listin nebo jiných potvrzovacích listin, nenese odpovědnost za pravost a platnost obsahu dokumentů. Za obsah dokumentu je odpovědný orgán, který dokument vydal.

 

V češtině se toto ověření nazývá “superlegalizace”, v angličtině “consular legalization”.

 

1. Vízové centrum přijímá žádosti o superlegalizaci, které splňují následující podmínky

 

1) Vízové centrum a Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá žádosti o superlegalizaci dokumentů vydaných českými orgány, které jsou opatřeny doložkou “Vyššího ověření” konzulárního odboru Ministerstva zahraničí ČR.


2) Vízové centrum a Velvyslanectví nepřijímá žádosti o superlegalizaci dokumentů vydaných v ČLR nebo jiných zemích.  

 

3) Dokument musí být žadatelem získán v souladu s právními předpisy a musí se vztahovat k žadateli. Obsah nesmí porušovat čínské zákony a související předpisy a nesmí poškozovat čínské národní a společenské veřejné zájmy.

 

 

2. Dokumenty a požadavky pro vyřízení superlegalizace

Dokumenty pro vyřízení superlegalizace

1

Originál platného dokumentu ověřeného odborem konzulárních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí ČR a jeho kopie

Poučení

Jestliže má dokument předkládaný k superlegalizaci dva a více listů, pak všechny listy dokumentu musí být svázané a opatřené pečetí, razítkem apod., aby byla zaručena celistvost dokumentu a nebylo možné vyjímat jeho jednotlivé části. Dokument, jehož vazba nebude splňovat požadavky nebude přijat.

②Dokumenty o rodinném stavu, které budou předkládané v Čí za účelem uzavření manželství, nesmí být v době podání žádosti o superlegalizaci starší 6 měsíců od data vystavení. Dokumenty starší 6 měsíců nebudou přijaty.

③Dokumenty týkající se rodinného stavu, zdravotního stavu, majetku, příjmů a výpisy z rejstříku trestů, které budou předkládané v Čí za účelem adopce, nesmí být starší 6 měsíců od data registrace žádosti o adopci na Čínském centru péče o děti a adopci (nikoliv od data řízení). Dokumenty starší 6 měsíců nebudou přijaty.

2

Pravdivě, úplně a přesně vyplněný „Formulář žádosti o konzulární ověření (superlegalizaci) na Velvyslanectví/konzulátu Čínské lidové republiky“

Poučení

①Ve formuláři žádosti musí být v kolonkách Podpis žadatele” a ”Podpis zmocněnce originální vlastnoruční podpisy.Nelze je nahradit skenem, faxem, fotokopiemi atd.

Jestliže se superlegalizovaný dokument týká nezletilé osoby (např. rodný list), pak za nezletilé jednají a podepisují rodiče/opatrovník a k žádosti je nutné předložit doklad, který bude prokazovat rodičovský vztah (např. rodný list) nebo doklad o opatrovnictví. Plná moc není vyžadována, pokud žádost podávají rodiče/opatrovník. Do údajů o žadateli je třeba uvést údaje o nezletilé osobě a do údajů o zmocněnci údaje o rodičích/opatrovníkovi. Do kolonky Podpis žadatele se podepisují rodiče/ opatrovník. Pokud předkládaný dokument (např. rodný list) obsahuje údaje o rodičích/opatrovníkovi, pak může žádost podat jeden z rodičů/opatrovník. Rodiče/opatrovník mohou k vyřízení superlegalizace pověřit jinou osobu.

③Žádost o superlegalizaci úmrtního listu vyřizují blízcí příbuzní zesnulého. K žádosti je nutné předložit notářské potvrzení o příbuzenství nebo notářsky ověřené písemné prohlášení blízkého příbuzného zesnulého o jeho příbuzenském vztahu k zesnulému.  Blízcí příbuzní zesnulého mohou k vyřízení superlegalizace pověřit jinou osobu.

3

Originál a fotokopie platného dokladu totožnosti žadatele

Žadatel- fyzická osoba

Čínští občané a občané jiných zemí musí předložit platný doklad totožnosti, tj. cestovní pas nebo jiný cestovní dokument apod.

Čeští občané předkládají platný cestovní pas, nebo občanský průkaz.

Osoby bez státní příslušnosti musí předložit právoplatný doklad totožnosti vydaný příslušným orgánem ČR.

②Žadatel – společnost/organizace

Právnické osoby musí předložit doklad o způsobilosti k vykonávání činnosti nebo registrační dokumenty (výpis z OR) a také doklad totožnosti osoby, která je oprávněna za společnost/organizaci jednat (jednatel, člen představenstva apod.)

Jestliže má společnost/organizace více osob, které mohou samostatně jednat za společnost/organizaci, pak stačí předložit doklad totožnosti kterékoliv z nich.

4

Dokumenty, které předkládá zmocněnec (pokud existují)

Nemůže-li žadatel podat žádost osobně, může k podání žádosti pověřit zmocněnce, přičemž je třeba předložit tyto dokumenty:

①Plná moc podepsaná žadatelem případně orazítkovaná. Je-li žadatelem společnost/organizace, je třeba předložit plnou moc vystavenou osobou oprávněnou jednat za společnost/organizaci, případně zmocnění vydané touto organizací.

Jestliže má společnost/organizace více osob, které jsou oprávněny samostatně jednat za společnost/organizaci, pak je vyžadována pouze plná moc vystavená kteroukoliv z nich.

②Originál a fotokopie platného dokladu totožnosti zmocněnce, konkrétní požadavky jsou stejné jako u platného dokladu totožnosti žadatele.

Poučení

Jestliže žádost podává zmocněnec, pak není třeba předkládat originál dokladu totožnosti žadatele, ale stačí pouze jeho fotokopie.

②Za běžných okolností nemusí být plná moc notářsky ověřena. Jestliže se obsah listiny týká přímého nakládáním s majetkem (například vzdání se dědických práv, nakládání s nemovitostmi apod.) nebo jiných závažných záležitostí, pak musí být plná moc notářsky ověřena.

5

Ostatní dokumenty

Na základě skutečného stavu může Velvyslanectví u některých žádostí v průběhu zpracování nebo kontroly požadovat po žadateli doplnění dalších nezbytných dokumentů.

 

Orientační příklady postupu (konkrétní postup se řídí výkladem odboru konzulárních záležitostí MZV ČR):

Originály dokumentů vydané státními institucemi nebo soudy ČR

1

Požádejte o ověření vydaného dokumentu nadřízený orgán nebo magistrát. Např. nadřízeným orgánem pro ověření rodného nebo oddacího listu, který vydala matrika městské části je magistrát města. V případě soudních rozhodnutí, rozsudků apod. je nadřízeným orgánem pro ověření Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

Je-li vydávajícím (v určitých případech ověřujícím) subjektem ministerstvo ČR, magistrát města nebo např. Česká pošta s.p.-CzechPoint, pak lze přímo požádat konzulární odbor MZV ČR o “Vyšší ověření” (např. v případě výpisu z rejstříku trestů vydaném Českou poštou s.p. nebo Rejstříkem trestů anebo potvrzení o pobytu na území ČR, které vystavuje Ministerstvo vnitra ČR).

2

Požádejte o “Vyšší ověření” dokumentu na odboru konzulárních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jiné dokumenty

(např. soudní překlady, kopie lékařských zpráv apod. vydaných nestátními institucemi, kopie dokumentů vydaných státními orgány nebo soudy)

1

Požádejte o notářské ověření u notáře.

2

Požádejte o ověření/legalizaci Ministerstvo spravedlnosti ČR.

3

Požádejte o “Vyšší ověření” odbor konzulárních záležitostí Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Poznámka: pro informace k postupu při vyřizování žádosti o “Vyšší ověření” Ministerstva zahraničních věcí ČR se prosím obraťte na odbor konzulárních záležitostí MZV ČR, který naleznete na stránkách MZV ČR:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/ overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

 

Poznámka: v době epidemie prosím zasílejte veškeré potřebné dokumenty k superlegalizaci na email Vízového centra. Po kontrole bude s žadatelem/ zástupcem domluvena schůzka ve Vízovém centru k podání dokumentů.

 

3. Způsob zpracování, doba zpracování, způsob úhrady a poplatky za vyřízení

1) Způsob zpracování:Žadatel se může do Vízového centra dostavit osobně, nebo k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu.

 

2) Doba zpracování:Dobou zpracování se myslí čas mezi oficiálním přijetím dokumentů k superlegalizaci ve Vízovém centru a vyzvednutím vyhotovených dokumentů.
V době epidemie COVID-19 byla do určité míry ovlivněna doba zpracování. V současné době je doba zpracování 6 pracovních dnů pro běžnou rychlost (Regular), 3 pracovní dny pro expresní vyřízení (Express) a 2 pracovní dny pro urgentní žádosti (Rush). V případě zvláštních okolností a změn v čase vyzvednutí postupujte podle pokynů Vízového centra. (Veškeré potřebné dokumenty k superlegalizaci zasílejte na email Vízového centra. Po kontrole bude s žadatelem/ zástupcem domluvena schůzka ve Vízovém centru k podání dokumentů.)

 

3) Poplatky:detaily naleznete v sekci “Způsob úhrady a poplatky za vyřízení”.

 

4) Způsob úhrady:Po přijetí dokumentů na sjednané schůzce ve Vízovém centru se poplatek uhradí přímo ve Vízovém centru, a to v hotovosti, nebo platební kartou (v současnosti preferujeme bezhotovostní platby).

5) Způsob vyzvednutí: Dokumenty mohou být osobně vyzvednuty žadatelem, nebo pověřenou osobou, která materiály vyzvedne za pomoci originálního lístku “pick-up form”.

Emailové adresy Vízového centra: praguecenter@hotmail.com

praguecenter@visaforchina.org

 

4. Důležité

 

1) Dokumenty k superlegalizaci, které nebudou úplné, nebudou opatřeny příslušnými notářskými ověřeními, budou na nestandardním formátu, budou zahrnovat nelegální obsah, budou dodatečně upraveny, či jinak znehodnoceny, nebudou Vízovým centrem přijaty.

 

2) Vízový pracovník může po žadateli požadovat dodatečné dokumenty, pokud to Velvyslanectví ČLR v ČR bude považovat za nutné.

 

3) Dokumenty k superlegalizaci nesmí být dodatečně upravovány, či nahrazovány žadatelem. Jakékoli problémy a právní odpovědnost vyplývající z vlastní úpravy, či nahrazení dokumentů žadatelem nese žadatel.

 

4) Vízové centrum je zodpovědné pouze za přijetí dokumentů k superlegalizaci. Zda budou přijaté dokumenty superlegalizovány záleží na rozhodnutí Velvyslanectví ČLR v ČR.

 

5) Velvyslanectví ČLR v ČR ověřuje pouze platnost razítek a podpisů Odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR. Velvyslanectví ČLR v ČR nezodpovídá za obsah dokumentů.

 

5. Užitečné kontakty

1) Ministerstvo spravedlnosti ČR

Na Děkance 3,128 10 Praha 2

Pracovní doba (pro žadatele bez rezervace): Pondělí a středa 8:00-12:00, 13:30-17:000

Telefon:221997982,221997473,221997319,221997910

E-mail:moc@msp.justice.cz

Webové stránky:https://rezervaceovereni.justice.cz.

 

2) Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Konzulární odbor – oddělení legalizace veřejných listin:

Hradčanské nám 5,118 00, Praha 1

Pracovní doba:

Pondělí a středa 8:00-12:00, 13:30-16:00

Úterý 8:00-12:00

Telefon:224182188,224182153  传真:224182527

E-mail:legalizace@mzv.cz

Webové stránky:http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html

 

Útvary pro legalizaci: příslušné vládní útvary (pro rodné listy, oddací listy, úmrtní listy), Ministerstvo spravedlnosti (pro dokumenty vydané soudy a notářskými kancelářemi), Ministerstvo školství (pro akademické diplomy) a Ministerstvo zahraničních věcí (pro výpis z trestního rejstříku). V současnosti Ministerstvo zahraničních věcí nepřijímá výpisy z trestního rejstříku, které byly vydány Českou poštou.

 

Důležité: Proces a požadavky pro legalizaci dokumentů na Ministerstvu zahraničních věcí se mohou lišit. Pro bližší informace kontaktujte přímo Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.