อะไรคือวีซ่าประเทศจีน (วีซ่าจีน)

  วีซ่าประเทศจีนคือเอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศจีน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ  หรือ วีซ่าทั่วไป 

 

  หน่วยงานที่ออกวีซ่าของประเทศจีน

1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลหรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำหน้าทีรับผิดชอบออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศจีน

2. กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  กระทรวงการต่างประเทศสามารถที่จะมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองระดับอำเภอขึ้นไปหรือหน่วยงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจคนเข้าเมืองและการอยู่พักอาศัย

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตปกครองพิเศษฮ่องกง: รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกของเขตปกครองพิเศษเขตฮ่องกง

4. กองกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะเขตปกครองพิเศษมาเก๊า:รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกในเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อะไรคือวีซ่าประเทศจีน (วีซ่าจีน)

  วีซ่าประเทศจีนคือเอกสารใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานได้ออกให้แก่คนต่างชาติทีได้เดินทางเข้าออกประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเละกฎระเบียบของประเทศจีน เจ้าพนักงานจะตรวจสอบคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิเช่น การระบุตัวตน วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  ประเภทการตรวจลงตรามีวีซ่าการทูต วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ  หรือ วีซ่าทั่วไป 

 

  หน่วยงานที่ออกวีซ่าของประเทศจีน

1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลหรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำหน้าทีรับผิดชอบออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศจีน

2. กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  กระทรวงการต่างประเทศสามารถที่จะมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองระดับอำเภอขึ้นไปหรือหน่วยงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจคนเข้าเมืองและการอยู่พักอาศัย

3. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตปกครองพิเศษฮ่องกง: รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกของเขตปกครองพิเศษเขตฮ่องกง

4. กองกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยสาธารณะเขตปกครองพิเศษมาเก๊า:รับผิดชอบดูเเลตรวจคนขาเข้า-ออกในเขตปกครองพิเศษมาเก๊า