ประกาศเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการล่าสุดของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ตามประกาศจากประเทศจีน นับจากวันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้

1. ประเภทวีซ่า และเกณฑ์การรับยื่นคำร้อง


1.) วีซ่า Q1, Q2
จุดประสงค์: เยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว
เอกสารหลัก:
    - หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน
    - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
    - สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน
    - สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน
 

2.) วีซ่า M
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นทางธุรกิจ
เอกสารหลัก: 
     - หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานที่จีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ 


3.) วีซ่า F
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมไม่เชิงพาณิชย์
เอกสารหลัก: 
      - หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานที่จีน


4.) วีซ่า Z
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน
เอกสารหลัก:
      - หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the People's Republic of China)
 

5.) วีซ่า S1, S2
จุดประสงค์: เพื่อเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีนแบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
เอกสารหลัก:
      - หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีน
      - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
      - สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ
 

6.) วีซ่า C
จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน
เอกสารหลัก:
      - หนังสือชี้แจงหรือหนังสือค้ำประกันออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน
 

7.) วีซ่า R
สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามาถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ


หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน


 2. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า และนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ระยะเวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์ (กรณีตรงกับวันหยุดตามกฎหมายทั้งของจีนและไทยระยะเวลาดำเนินการจะล่าช้าออกไปโดยอัตโนมัติ)
สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ได้แก่ เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ฯวีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org


คำร้องของผู้สมัครจะถูกรับพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น สถานทูตจีนจะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร
 ศูนย์บริการยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพ

16 มิถุนายน 2565 

                                                                                                                        

                                                                                         

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการล่าสุดของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ตามประกาศจากประเทศจีน นับจากวันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้

1. ประเภทวีซ่า และเกณฑ์การรับยื่นคำร้อง


1.) วีซ่า Q1, Q2
จุดประสงค์: เยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว
เอกสารหลัก:
    - หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน
    - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
    - สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน
    - สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน
 

2.) วีซ่า M
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นทางธุรกิจ
เอกสารหลัก: 
     - หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานที่จีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ 


3.) วีซ่า F
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่จำเป็นด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมไม่เชิงพาณิชย์
เอกสารหลัก: 
      - หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานที่จีน


4.) วีซ่า Z
จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน
เอกสารหลัก:
      - หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the People's Republic of China)
 

5.) วีซ่า S1, S2
จุดประสงค์: เพื่อเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีนแบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
เอกสารหลัก:
      - หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศจีน
      - เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
      - สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ
 

6.) วีซ่า C
จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน
เอกสารหลัก:
      - หนังสือชี้แจงหรือหนังสือค้ำประกันออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน
 

7.) วีซ่า R
สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามาถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ


หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน


 2. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า และนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย ระยะเวลาดำเนินการ 1 สัปดาห์ (กรณีตรงกับวันหยุดตามกฎหมายทั้งของจีนและไทยระยะเวลาดำเนินการจะล่าช้าออกไปโดยอัตโนมัติ)
สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ได้แก่ เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ฯวีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org


คำร้องของผู้สมัครจะถูกรับพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น สถานทูตจีนจะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร
 ศูนย์บริการยื่นวีซ่าจีนประจำกรุงเทพ

16 มิถุนายน 2565