ประกาศ​ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมบริการ​ของศูนย์บริการรับคำร้องขอ​วีซ่า​จีน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน .. 2564 เป็นต้นไป  ค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์บริการรับคำร้องขอวีซ่าจีนจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  และแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกลางประจำประเทศที่ศูนย์ฯตั้งอยู่

 เงื่อนไขการคำนวณมูลค่าค่าธรรมเนียมบริการฯ : โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นมาตรฐาน สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมบริการไตรมาสถัดไป  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำการสุดท้ายของเดือนใดเกินกว่า 15% จะมีการคำนวณค่าธรรมเนียมบริการใหม่และดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเดือนถัดไป  

ทั้งนี้ในกรณีที่คำนวณได้มูลค่าน้อยกว่า 1 บาท (เศษสตางค์) จะไม่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม

        โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน .. 2564 เป็นต้นไป

ประเภทการบริการ

ลักษณะการขอรับบริการ

ราคามาตราฐานคงที่

สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริการวมภาษี

  วีซ่า

   ธรรมดา

21

   เร่งด่วน

31

เร่งด่วนพิเศษ

42

รับรองเอกสาร

เอกสารบุคคลสัญชาติจีน

8

เอกสารนิติบุคคลสัญชาติจีน

16

เอกสารบุคคลสัญชาติอื่น

22

เอกสารนิติบุคคลสัญชาติอื่น

45

รับรองเอกสารแบบเร่งด่วน

เอกสารสัญชาติจีนแบบเร่งด่วน

13

เอกสารสัญชาติจีนแบบเร่งด่วนพิเศษ

19

เอกสารสัญชาติอื่นแบบเร่งด่วน

26

เอกสารสัญชาติจีนแบบเร่งด่วนพิเศษ

38

หมายเหตุ:

1.ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีแล้ว

2.สำหรับการยื่นคำร้องขอรับบริการแบบเร่งด่วนและเร่งด่วนพิเศษจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าพนักงานกงสุลก่อน

 3. ค่าบริการแบบเร่งด่วนและแบบเร่งด่วนพิเศษจะคำนวณโดยรวมค่าบริการแบบธรรมดาและค่าบริการเร่งด่วนหรือแบบเร่งด่วนพิเศษ

 4. สามารถตรวจสอบราคาค่าบริการที่แปลงเป็นสกุลเงินบาทได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯ

5.ศูนย์ฯมีสิทธิอำนาจและหน้าที่ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้คำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง  และคำพิจาณาสุดท้ายของศูนย์ฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ศูนย์บริการรับคำร้องขอวีซ่าจีนกรุงเทพมหานครเชียงใหม่

วันที่ 18 ตุลาคม 2564  Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศ​ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมบริการ​ของศูนย์บริการรับคำร้องขอ​วีซ่า​จีน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน .. 2564 เป็นต้นไป  ค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์บริการรับคำร้องขอวีซ่าจีนจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  และแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารกลางประจำประเทศที่ศูนย์ฯตั้งอยู่

 เงื่อนไขการคำนวณมูลค่าค่าธรรมเนียมบริการฯ : โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสเป็นมาตรฐาน สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมบริการไตรมาสถัดไป  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำการสุดท้ายของเดือนใดเกินกว่า 15% จะมีการคำนวณค่าธรรมเนียมบริการใหม่และดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเดือนถัดไป  

ทั้งนี้ในกรณีที่คำนวณได้มูลค่าน้อยกว่า 1 บาท (เศษสตางค์) จะไม่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม

        โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน .. 2564 เป็นต้นไป

ประเภทการบริการ

ลักษณะการขอรับบริการ

ราคามาตราฐานคงที่

สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริการวมภาษี

  วีซ่า

   ธรรมดา

21

   เร่งด่วน

31

เร่งด่วนพิเศษ

42

รับรองเอกสาร

เอกสารบุคคลสัญชาติจีน

8

เอกสารนิติบุคคลสัญชาติจีน

16

เอกสารบุคคลสัญชาติอื่น

22

เอกสารนิติบุคคลสัญชาติอื่น

45

รับรองเอกสารแบบเร่งด่วน

เอกสารสัญชาติจีนแบบเร่งด่วน

13

เอกสารสัญชาติจีนแบบเร่งด่วนพิเศษ

19

เอกสารสัญชาติอื่นแบบเร่งด่วน

26

เอกสารสัญชาติจีนแบบเร่งด่วนพิเศษ

38

หมายเหตุ:

1.ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีแล้ว

2.สำหรับการยื่นคำร้องขอรับบริการแบบเร่งด่วนและเร่งด่วนพิเศษจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และจะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าพนักงานกงสุลก่อน

 3. ค่าบริการแบบเร่งด่วนและแบบเร่งด่วนพิเศษจะคำนวณโดยรวมค่าบริการแบบธรรมดาและค่าบริการเร่งด่วนหรือแบบเร่งด่วนพิเศษ

 4. สามารถตรวจสอบราคาค่าบริการที่แปลงเป็นสกุลเงินบาทได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯ

5.ศูนย์ฯมีสิทธิอำนาจและหน้าที่ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้คำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง  และคำพิจาณาสุดท้ายของศูนย์ฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ศูนย์บริการรับคำร้องขอวีซ่าจีนกรุงเทพมหานครเชียงใหม่

วันที่ 18 ตุลาคม 2564