ประกาศการเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศจีน

เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างชาวจีนและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สถานทูตจีนประจำประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครขอวีซ่าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ผลิตขึ้นในประเทศจีน และได้รับเอกสารว่าได้ทำการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

1. สำหรับที่ผู้ที่ต้องการกลับไปทำงานในสาขาอาชีพต่างๆรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ติดตาม สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยยึดหลักเกณฑ์การเตรียมเอกสารก่อนมีการระบาดของโรคได้

2. ขยายขอบเขตการออกวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์”ด้านมนุษยธรรมในกรณีฉุกเฉิน” สำหรับชาวต่างชาติที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ บุตร หรือญาติที่อยู่อาศัยกันอย่างใกล้ชิด(ซึ่งหมายถึง พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว) และมีจุดประสงค์เดินทางไปประเทศจีนเพื่อเยี่ยมครอบครัว/ดูแลพ่อแม่/เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนักหรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ 

3. สำหรับผู้ที่ถือบัตร APEC ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจได้ที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยแสดงหลักฐานบัตร APEC และหนังสือเชิญที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศจีน

ทั้งนี้คำร้องของท่านจะได้รับการพิจารณาและได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้ตัดสินซึ่งจะพิจารณาตามแต่สถานการณ์ของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่โดยสารเครื่องบินไปยังประเทศจีนยังคงต้องแสดงหลักฐานผลตรวจที่ไม่ติดเชื้อ(ผลเป็นลบ)ของการตรวจโควิด(Nucleic acid test) และการตรวจภูมิคุ้มกัน(IgM Antibody test) หลังจากที่เข้าประเทศแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและการกักตัวอย่างเคร่งครัด

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศการเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศจีน

เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างชาวจีนและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สถานทูตจีนประจำประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครขอวีซ่าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ผลิตขึ้นในประเทศจีน และได้รับเอกสารว่าได้ทำการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

1. สำหรับที่ผู้ที่ต้องการกลับไปทำงานในสาขาอาชีพต่างๆรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ติดตาม สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยยึดหลักเกณฑ์การเตรียมเอกสารก่อนมีการระบาดของโรคได้

2. ขยายขอบเขตการออกวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์”ด้านมนุษยธรรมในกรณีฉุกเฉิน” สำหรับชาวต่างชาติที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ บุตร หรือญาติที่อยู่อาศัยกันอย่างใกล้ชิด(ซึ่งหมายถึง พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว) และมีจุดประสงค์เดินทางไปประเทศจีนเพื่อเยี่ยมครอบครัว/ดูแลพ่อแม่/เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนักหรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ 

3. สำหรับผู้ที่ถือบัตร APEC ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจได้ที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยแสดงหลักฐานบัตร APEC และหนังสือเชิญที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศจีน

ทั้งนี้คำร้องของท่านจะได้รับการพิจารณาและได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้ตัดสินซึ่งจะพิจารณาตามแต่สถานการณ์ของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่โดยสารเครื่องบินไปยังประเทศจีนยังคงต้องแสดงหลักฐานผลตรวจที่ไม่ติดเชื้อ(ผลเป็นลบ)ของการตรวจโควิด(Nucleic acid test) และการตรวจภูมิคุ้มกัน(IgM Antibody test) หลังจากที่เข้าประเทศแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีนที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและการกักตัวอย่างเคร่งครัด