ประกาศการบันทึกลายนิ้วมือสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าจีน

ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีน และการปฏิบัติตามหลักสากล สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน และศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน จะทำการบันทึกลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของผู้สมัครขอวีซ่าทุกคน โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม ปี 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสาร และบันทึกลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และทำการนัดหมายออนไลน์ที่เว็บไซต์https://visaforchina.org  เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ต้องบันทึกลายนิ้วมือ ได้แก่

1. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี และ มากกว่า 70 ปี

2. ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และผู้สมัครขอวีซ่าประเภททูต(Diplomatic visa)

     ประเภทราชการ(Official visa)และ ประเภทอัธยาศัยไมตรี(Courtesy visa)

3. ผู้สมัครที่เคยได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือกับทางสถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการ

    ยื่นขอวีซ่าจีนแล้ว โดยยังคงถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม และยื่นขอวีซ่ากับหน่วยงานเดิมภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สมัครทุกท่านต้องมาทำการบันทึกลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน หากลายนิ้วมือของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ ท่านอาจจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ และจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาด้วยตนเองทั้งหมด

นอกจากนี้ ตามประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน ปี 2563 ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีมีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนด้วย  เหตุจำเป็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าและธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่bangkokcentre@visaforchina.org

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศการบันทึกลายนิ้วมือสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าจีน

ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีน และการปฏิบัติตามหลักสากล สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน และศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน จะทำการบันทึกลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของผู้สมัครขอวีซ่าทุกคน โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม ปี 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสาร และบันทึกลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และทำการนัดหมายออนไลน์ที่เว็บไซต์https://visaforchina.org  เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ต้องบันทึกลายนิ้วมือ ได้แก่

1. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี และ มากกว่า 70 ปี

2. ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และผู้สมัครขอวีซ่าประเภททูต(Diplomatic visa)

     ประเภทราชการ(Official visa)และ ประเภทอัธยาศัยไมตรี(Courtesy visa)

3. ผู้สมัครที่เคยได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือกับทางสถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการ

    ยื่นขอวีซ่าจีนแล้ว โดยยังคงถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม และยื่นขอวีซ่ากับหน่วยงานเดิมภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สมัครทุกท่านต้องมาทำการบันทึกลายนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตจีน สถานกงสุลจีน หรือศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน หากลายนิ้วมือของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ ท่านอาจจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ และจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาด้วยตนเองทั้งหมด

นอกจากนี้ ตามประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน ปี 2563 ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีมีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนด้วย  เหตุจำเป็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าและธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ของศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่bangkokcentre@visaforchina.org