ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายสำหรับการขอวีซ่าประเทศจีน
      ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯจะรับคำร้องผู้สมัครขอวีซ่าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

 

         1. สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยังมีใบอนุญาตพำนัก (ดูตัวอย่างท้ายประกาศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ได้แก่ ทำงาน เยี่ยมครอบครัว หรือกิจธุระส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าใหม่ สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักประเภททำงานที่หมดอายุหลังวันที่ 28 มีนาคม 2563 สามารถนำหลักฐานใบอนุญาตพำนักที่หมดอายุแล้ว พร้อมกับเอกสารเกี่ยวข้อง โดยจุดประสงค์การเข้าประเทศจีนยังคงสอดคล้องกับใบอนุญาตพำนักเดิม มาทำการขอวีซ่าใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการแพร่โรคระบาดตามนโยบายที่ประเทศจีนกำหนดอย่างเคร่งครัด  

 

           2. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประทศจีนด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่ การค้าและธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมด้านวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา โดยได้รับหนังสือเชิญ(หนังสือเชิญ PU/TE หรือ หนังสือยืนยันคำเชิญ)ที่ออกโดยสำนักงาน การต่างประเทศ กรมพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำมณฑลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน

 

          3. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ดังนี้

 

                   3.1 ต้องการเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส บุตร ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว และจะต้องมีเอกสารที่ออกโดยโรงพยาบาล หรือ ใบมรณบัตร สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงความสัมพันธ์จากสถานีตำรวจ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่ผ่านการรับรอง เป็นต้น หนังสือเชิญจากสมาชิกในครอบครัว สำเนาบัตรประชาชนจีนของผู้เชิญ และหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ต้องการขอวีซ่าจากผู้สมัคร   

 

         4. สำหรับผู้สมัครที่ต้องสมัครวีซ่าลูกเรือ (C) หรือวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง(R)  

 

หมายเหตุ: สถานทูตและสถานกงสุลจะใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีนในการตัดสินการอนุมัติวีซ่า ประเภทวีซ่า อายุวีซ่า ระยะเวลาการพำนักและจำนวนครั้งการเข้า-ออก การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่นอกเหนือจากประกาศจะไม่สามารถยื่นขอได้ชั่วคราว 

 

 

            นอกจากนี้ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯยังไม่เปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวต่อไป ผู้สมัครที่เข้าข่ายเงื่อนไขตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และพิมพ์แบบฟอร์มออกมา กรอกประวัติการเดินทาง(Travel History) สแกนเอกสารประกอบคำร้องทั้งหมด แล้วส่งมาที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org ถ้าหลังจากตรวจเอกสารแล้วเข้าข่ายเงื่อนไข ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายออนไลน์ ในวันที่ยื่นเอกสารกรุณาพิมพ์ใบยืนยันนัดหมาย หรือใบตอบรับคำร้องที่ออกโดยศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารที่ศูนย์ฯวีซ่าจีนเป็นลำดับถัดไป


      เพื่อความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ขอให้ผู้สมัครทุกท่านให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ  

 

             การปรับเปลี่ยนข้างต้นเป็นมาตรการชั่วคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประกาศใหม่ออกมาให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

 

สิ่งที่แนบ: ตัวอย่างใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติ

 

ใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติแบบใหม่ใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติแบบเก่า

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศการปรับเปลี่ยนนโยบายสำหรับการขอวีซ่าประเทศจีน
      ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯจะรับคำร้องผู้สมัครขอวีซ่าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

 

         1. สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่ยังมีใบอนุญาตพำนัก (ดูตัวอย่างท้ายประกาศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ได้แก่ ทำงาน เยี่ยมครอบครัว หรือกิจธุระส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าใหม่ สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตพำนักประเภททำงานที่หมดอายุหลังวันที่ 28 มีนาคม 2563 สามารถนำหลักฐานใบอนุญาตพำนักที่หมดอายุแล้ว พร้อมกับเอกสารเกี่ยวข้อง โดยจุดประสงค์การเข้าประเทศจีนยังคงสอดคล้องกับใบอนุญาตพำนักเดิม มาทำการขอวีซ่าใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการแพร่โรคระบาดตามนโยบายที่ประเทศจีนกำหนดอย่างเคร่งครัด  

 

           2. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประทศจีนด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่ การค้าและธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมด้านวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา โดยได้รับหนังสือเชิญ(หนังสือเชิญ PU/TE หรือ หนังสือยืนยันคำเชิญ)ที่ออกโดยสำนักงาน การต่างประเทศ กรมพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำมณฑลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน

 

          3. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ดังนี้

 

                   3.1 ต้องการเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส บุตร ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว และจะต้องมีเอกสารที่ออกโดยโรงพยาบาล หรือ ใบมรณบัตร สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงความสัมพันธ์จากสถานีตำรวจ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่ผ่านการรับรอง เป็นต้น หนังสือเชิญจากสมาชิกในครอบครัว สำเนาบัตรประชาชนจีนของผู้เชิญ และหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ต้องการขอวีซ่าจากผู้สมัคร   

 

         4. สำหรับผู้สมัครที่ต้องสมัครวีซ่าลูกเรือ (C) หรือวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง(R)  

 

หมายเหตุ: สถานทูตและสถานกงสุลจะใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของประเทศจีนในการตัดสินการอนุมัติวีซ่า ประเภทวีซ่า อายุวีซ่า ระยะเวลาการพำนักและจำนวนครั้งการเข้า-ออก การยื่นคำร้องขอวีซ่าที่นอกเหนือจากประกาศจะไม่สามารถยื่นขอได้ชั่วคราว 

 

 

            นอกจากนี้ ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯยังไม่เปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวต่อไป ผู้สมัครที่เข้าข่ายเงื่อนไขตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และพิมพ์แบบฟอร์มออกมา กรอกประวัติการเดินทาง(Travel History) สแกนเอกสารประกอบคำร้องทั้งหมด แล้วส่งมาที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org ถ้าหลังจากตรวจเอกสารแล้วเข้าข่ายเงื่อนไข ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายออนไลน์ ในวันที่ยื่นเอกสารกรุณาพิมพ์ใบยืนยันนัดหมาย หรือใบตอบรับคำร้องที่ออกโดยศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารที่ศูนย์ฯวีซ่าจีนเป็นลำดับถัดไป


      เพื่อความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ขอให้ผู้สมัครทุกท่านให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ  

 

             การปรับเปลี่ยนข้างต้นเป็นมาตรการชั่วคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประกาศใหม่ออกมาให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

 

สิ่งที่แนบ: ตัวอย่างใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติ

 

ใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติแบบใหม่ใบอนุญาตพำนักสำหรับชาวต่างชาติแบบเก่า