ประกาศการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ และการจองนัดหมายออนไลน์

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ จะเริ่มใช้ระบบการกรอกแบบฟอร์ม และการจองนัดหมายออนไลน์ สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าประเทศจีน(ยกเว้นผู้สมัครขอวีซ่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถทำรายการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ https://visaforchina.org  หลังจากทำการนัดหมายเสร็จแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มที่ทำการกรอกข้อมูลทั้งหมด เซ็นชื่อลงในหน้ายืนยันข้อมูล จากนั้นนำเอกสารที่พิมพ์ออกมา พร้อมกับหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นสมัครขอวีซ่า ทำการยื่นเอกสารที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมาย


 สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าที่ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://cova.cs.mfa.gov.cn เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มที่ทำการกรอกข้อมูลทั้งหมด เซ็นชื่อลงในหน้ายืนยันข้อมูลจากนั้นนำเอกสารที่พิมพ์ออกมา พร้อมกับหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นสมัครขอวีซ่า ทำการยื่นเอกสารที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย โดยมิต้องทำการนัดหมาย


 นอกจากนี้  ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯยังคงงดบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นการชั่วคราวต่อไป หากผู้ประสงค์ใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศจีน โดยจุดประสงค์ในการเดินทางตรงตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ ได้แก่ กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือความจำเป็นฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม กรุณาส่งคำร้องที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org หากคำร้องได้รับการตอบรับแล้ว จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และทำการนัดหมายออนไลน์ จากนั้นมายื่นเอกสารที่ศูนย์ฯวีซ่าประเทศจีนตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ และการจองนัดหมายออนไลน์

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ จะเริ่มใช้ระบบการกรอกแบบฟอร์ม และการจองนัดหมายออนไลน์ สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าประเทศจีน(ยกเว้นผู้สมัครขอวีซ่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถทำรายการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ https://visaforchina.org  หลังจากทำการนัดหมายเสร็จแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มที่ทำการกรอกข้อมูลทั้งหมด เซ็นชื่อลงในหน้ายืนยันข้อมูล จากนั้นนำเอกสารที่พิมพ์ออกมา พร้อมกับหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นสมัครขอวีซ่า ทำการยื่นเอกสารที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมาย


 สำหรับผู้สมัครขอวีซ่าที่ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://cova.cs.mfa.gov.cn เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มที่ทำการกรอกข้อมูลทั้งหมด เซ็นชื่อลงในหน้ายืนยันข้อมูลจากนั้นนำเอกสารที่พิมพ์ออกมา พร้อมกับหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นสมัครขอวีซ่า ทำการยื่นเอกสารที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย โดยมิต้องทำการนัดหมาย


 นอกจากนี้  ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯยังคงงดบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นการชั่วคราวต่อไป หากผู้ประสงค์ใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศจีน โดยจุดประสงค์ในการเดินทางตรงตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ ได้แก่ กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือความจำเป็นฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม กรุณาส่งคำร้องที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org หากคำร้องได้รับการตอบรับแล้ว จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และทำการนัดหมายออนไลน์ จากนั้นมายื่นเอกสารที่ศูนย์ฯวีซ่าประเทศจีนตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย