2.ระยะเวลาในการถือถือวีซ่า จำนวนครั้งเข้าออกประเทศ เเละระยะเวลาในการพำนักอาศัยหมายถึงอะไร?

 

 

    ใบอนุญาตวีซ่าเข้าประเทศที่ถูกต้อง หมายถึงระยะเวลาการเข้าพำนักอาศัยของผู้ถือวีซ่า ถ้าไม่มีการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ วีซ่าน้ันจะมีผลทันทีนับจากวันที่ได้วีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะมีวันหมดอายุของวีซ่าตามวันที่กำหนดไว้หลังจากเวลา 24.00 ตามเวลาของเมืองปักกิ่ง

 

    จำนวนครั้งในการเข้าออกประเทศ คือจำนวนของผู้ถือวีซ่าในการเดินทางเข้าออกประเทศ

 

    ระยะเวลาในการพำนักอาศัย คือระยะเวลาในการเข้าพำนักอาศัยของผู้ถือวีซ่าในทุกๆครั้ง จำนวนวันจะถูกนับตั้งเเต่ที่ข้อมูลผู้ถือวีซ่าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีน

 

    หากว่าจำนวนการเข้าออกในประเทศเกินจากที่กำหนดไว้ และวีซ่ายังไม่หมดอายุ(ก่อนเวลา24:00 นับตามเวลาเมืองปั่กกิ่ง) ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศจีน ผู้ถือวีซ่าจะต้องพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่เกินระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในวีซ่า

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2.ระยะเวลาในการถือถือวีซ่า จำนวนครั้งเข้าออกประเทศ เเละระยะเวลาในการพำนักอาศัยหมายถึงอะไร?

 

 

    ใบอนุญาตวีซ่าเข้าประเทศที่ถูกต้อง หมายถึงระยะเวลาการเข้าพำนักอาศัยของผู้ถือวีซ่า ถ้าไม่มีการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ วีซ่าน้ันจะมีผลทันทีนับจากวันที่ได้วีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะมีวันหมดอายุของวีซ่าตามวันที่กำหนดไว้หลังจากเวลา 24.00 ตามเวลาของเมืองปักกิ่ง

 

    จำนวนครั้งในการเข้าออกประเทศ คือจำนวนของผู้ถือวีซ่าในการเดินทางเข้าออกประเทศ

 

    ระยะเวลาในการพำนักอาศัย คือระยะเวลาในการเข้าพำนักอาศัยของผู้ถือวีซ่าในทุกๆครั้ง จำนวนวันจะถูกนับตั้งเเต่ที่ข้อมูลผู้ถือวีซ่าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีน

 

    หากว่าจำนวนการเข้าออกในประเทศเกินจากที่กำหนดไว้ และวีซ่ายังไม่หมดอายุ(ก่อนเวลา24:00 นับตามเวลาเมืองปั่กกิ่ง) ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศจีน ผู้ถือวีซ่าจะต้องพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่เกินระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในวีซ่า