เงื่อนไขทางกฎหมาย


(ประการแรก) ขอบเขตการรับผิดชอบ

    ทางศูนย์วีซ่าพยายามที่ให้ข้อมูลทางเว็บไซต์นั้นไม่มีข้อบกพร่อง แต่ก็ไม่สามารถการันตีหรือรับประกันได้ว่า ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว ทางศูนย์วีซ่ามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อทำการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  เนื้อหาเว็บไซต์อาจจะหมดอายุ แต่ศูนย์วีซ่าไม่ได้สัญญาว่าจะปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น 

    เนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม หากมีเงื่อนไขหรือเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางศูนย์วีซ่าจะนำเสนอในเนื้อหาเว็บไซต์ไว้ ด้วยเหตุนี้ ทางเนื้อหาบนเว็บไซต์ศูนย์วีซ่านำเสนออกมานั้นจึงมีขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากทางกฎหมาย  ในส่วนหลักๆ คือ ทางศูนย์วีซ่าขอปฏิเสธการดำเนินการทางคดีทั้งหมด ,รับประกันเงื่อนไขของข้อจำกัด รวมถึงแบบไม่จำกัดและเงื่อนไขโดยนัยตามกฎหมายของบทบัญญัติอื่น ๆ เงื่อนไขเหล่านี้มีนัยตามกฎหมาย ซึ่งต่างจากเว็บไซต์ภายในเนื้อหาทั่วๆไป ข้อจำกัดความรับผิดชอบผลผูกพันธ์ตามกฎหมาย


 


(ประการสอง) สัญญาการให้บริการ

 

บทที่ 1 คำนิยาม

1.1 "สถานทูต" หมายถึง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.2 "กงสุลใหญ่" หมายถึง สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.3 "สถานบริการกงสุลอื่น ๆ " หมายถึง สถานกงสุลและหน่วยงานอื่น ๆ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.4 "สถานกงสุล" หมายถึงสถานทูต (และ / หรือ) สถานกงสุลใหญ่ (และ / หรือ) บริการกงสุลอื่น ๆ

1.5 "ศูนย์บริการการขอวีซ่าจีน"  เป็นไปตามบทบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับการบริการของสถานกงสุล เพื่อนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานที่บริการดังกล่าว เรียกว่า "ศูนย์วีซ่า"

1.6 "ลูกค้า" คือผู้ที่จะยื่นใบสมัครขอวีซ่าจีนหรือหนังสือรับรองของผู้สมัครหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตรวมถึง: บุคคลตัวแทนการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานอื่น ๆ

1.7 "ข้อมูลลูกค้า" หมายถึง เอกสารหรือกระดาษสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่น ๆ ของวัสดุและข้อมูลที่ลูกค้าส่งไปยังศูนย์วีซ่า เพื่อที่จะให้ศูนย์วีซ่าให้การบริการที่จำเป็น

1.8 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งเอกสารใบสมัครที่อธิบายเกี่ยวกับตัวลูกค้า รวมไปถึง ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด สถานภาพสมรส สัญชาติ รายละเอียดหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกโรคประจำตัว อาชญากรรมส่วนบุคคล บันทึกที่อยู่ที่บ้านที่ทำงาน ข้อมูลสมาชิกครอบครัว  วิดีโอ  บันทึกเสียง บันทึกอีเมล์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว

1.9 "เว็บไซต์" หมายถึง เนื้อหาออนไลน์ สื่อเฉพาะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ การจองห้องพักออนไลน์ การสอบถามสถานะและประเภทอื่น ๆ ของการบริการออนไลน์ ที่อยู่เว็บไซต์ www.visaforchina.org

1.10 "การบริการขั้นพื้นฐาน" หมายถึง ศูนย์วีซ่าให้กับลูกค้าที่มีวีซ่าหรือโปรแกรมการรับรองบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง

1.11 "การขยายการบริการ" หมายถึง การบริการพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของลูกค้าและทางศูนย์วีซ่าจะทำการให้บริการที่มากกว่าปกติ

1.12 "ค่าธรรมเนียมวีซ่า" หมายถึง การกำหนดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าโดยศูนย์วีซ่าต้องกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ในนามของสถานทูตและสถานกงสุล  และไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วน

1.13 "ค่ารับรอง" หมายถึง ศูนย์วีซ่ากำหนดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดจากทางสถานกงสุลและสถานทูต และไม่จำกัดเฉพาะค่ารับรองด่วนหรือค่าธรรมเนียม

1.14 "ค่าสมัคร" หมายถึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการจากทางศูนย์วีซ่าในการให้บริการขั้นพื้นฐานให้กับลูกค้าและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการให้บริการส่วนต่อขยายให้กับลูกค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1.15 "เอกสารการรับรอง" หมายถึง ลูกค้าจะส่งเอกสารที่จะให้ทำการรับรองแก่ศูนย์วีซ่าให้ได้รับการรับรองการใช้งานสำหรับการขอวีซ่าจีนหรือใบรับรอง ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการบริการและการเรียกคืนหนังสือเดินทาง เครื่องมือได้รับการรับรองและเอกสารอื่น ๆจากศูนย์วีซ่าเท่านั้น

 

 

บทที่ 2 การบริการขั้นพื้นฐานของศูนย์วีซ่า 

2.1 แผนกต้อนรับลูกค้า ให้บริการในด้านการรับใบสมัครและจัดเอกสารทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการให้บริการจากทางสถานกงสุล

2.2 การดำเนินการเอกสารให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการป้อนข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าระหว่างศูนย์วีซ่าและสถานกงสุลเพื่อส่งมอบหนังสือเดินทาง วีซ่า เอกสารรับรองและข้อมูลของลูกค้า

2.3 การหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารให้สอดคล้องการราคาที่กำหนดไว้ ในการส่งกลับหนังสือเดินทาง วีซ่าและใบรับรองเอกสารให้แก่ลูกค้า ในนามของสถานทูตและสถานกงสุล

2.4 การรับรอง ถ่ายโอนข้อมูลและการออกวีซ่า ทางสถานกงสุลดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้แจ้งกำหนดไว้ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ ห้องโถงศูนย์วีซ่า หรืออีเมล์ โดยสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการ

2.5 ควรทราบเป็นกรณีพิเศษดังนี้ การตรวจสอบ การรับรอง การอนุมัติ การปฏิเสธการขอวีซ่า หรือการรับรองที่ออกโดยวิธีอื่น เป็นกระบวนการที่สถานกงสุลและสถานทูตมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนิการอยู่แล้ว และไม่มีการให้ภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นต่อลูกค้า

 

บทที่ 3 การรับวีซ่าและการให้บริการการรับรอง        

 

3.1 ขั้นตอนการอนุมัติและการรับรองวีซ่า ทางสถานกงสุลจะออกวีซ่าที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ถูกต้องของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาพำนัก เวลาในการเดินทาง จำนวนครั้งที่เดินทาง การออกใบรับรอง และไม่ว่าทางสถานกงสุงจะทำการออกหรือไม่ออกวีซ่าให้แก่ลูกค้า ลูกค้าก็ยังคงจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามที่กำหนดไว้ตามเดิม

3.2 ลูกค้าสามารถติดต่อปรึกษาศูนย์วีซ่าได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าควรทราบว่า การให้บริการปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่นั้น ไม่มีการเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและแก้ปัญหาได้ และข้อมูลที่ให้ปรึกษานั้นอาจจะค่อนข้างที่จะจำกัด เฉพาะไปในทางด้านการยื่นขอวีซ่าและการรับรองต่างๆ และไม่มีสถานการณ์ใดทั้งสิ้นที่จะทำให้เกิดภาระทางกฎหมายต่อลูกค้า

3.3 การยื่นขอวีซ่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจะต้องมีการรับรองและเอกสารข้อมูลที่ลูกค้าส่งไปจะต้องเป็นความจริงเชื่อถือได้และสมบูรณ์ ลูกค้าจะต้องยอมรับว่า การที่ศูนย์วีซ่ารับเอกสารข้อมูลของลูกค้าไปนั้น ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลเหล่านั้นเพียงพอแล้ว ทางศูนย์วีซ่ามีสิทธิ์เรียกเอกสารอย่างอื่นเพิ่ม กรณีเพิ่มเติม ตามที่จำเป็น หรืออาจจะมีการเรียกมาสัมภาษณ์ที่ศูนย์วีซ่า

3.4 เมื่อลูกค้าได้รับวีซ่าจากทางศูนย์วีซ่าแล้ว ควรตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องให้ถี่ถ้วน หากพบว่ามีข้อผิดพลาด ควรรีบแจ้งทางศูนย์วีซ่า เพื่อที่ทางศูนย์วีซ่าจะได้ดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด

3.5 เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารการรับรองแล้ว ควรตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องให้ถี่ถ้วน หากเกิดขอผิดพลาด ควรรีบแจ้งศูนย์วีซ่า เพื่อที่ทางศูนย์วีซ่าจะได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนต่ออายุการรับรองให้แก่ท่าน และถ้าหากข้อผิดพลาดนั้นมีสาเหตุมาจากตัวลูกค้าเอง ทางศูนย์วีซ่าจะเก็บค่าธรรมเนียมบริการเพิ่ม

3.6 เพื่อให้ทางลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการคุณภาพการบริการ ทางศนย์วีซ่าได้ติดตั้งระบบตรวจสอบและระบบการบันทึกข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อทำการเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้ ซึ่งลูกค้าทราบและเห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว

3.7 หากทางศูนย์วีซ่าจะแจ้งเตือนลูกค้าเรื่องเอกสารหมดอายุ ลูกค้าต้องรับวีซ่าและหนังสือเดินทางไปก่อนที่วีซ่าและหนังสือเดินทางจะหมดอายุ โดยทางศูนย์วีซ่าจะไม่รับเอกสารทั้งคู่ไว้เป็นภาระในการดูแลเอกสารท่าน โดยหากหนังสือเดินทางหมดอายุ ทางสถานกงสุลมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจออกหรือไม่ออกวีซ่าให้ท่าน ภายในระยะเวลา 365 วัน และทางศูนย์วีซ่าก็จะดำเนินการตามนั้น

    ลูกค้าควรจะได้รับการรับรองโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากลูกค้าค้างยอดชำระค่าธรรมและค่าบริการ ทางศูนย์วีซ่าจะไม่เก็บไว้ให้เป็นภาระแก่ทางศูนย์ โดยศูนย์ดำเนินการยกเลิกวีซ่า ภายในระยะเวลา 365 วัน  โดยทางศูนย์วีซ่ามีสิทธิ์ที่จะยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและใบรับรองให้ทางสถานกงสุล และทางสถานกงสุลจะดำเนินการตามสถานการณ์

 

บทที่ 4 การป้องกันข้อมูลส่วนตัว

 

4.1 ลูกค้ายอมรับและยืนยันที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับศูนย์วีซ่าบนระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะส่งเองหรือทางหน่วยงาน บุคคลที่สามดำเนินการส่งให้ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเก็บรักษา ส่งข้อมูล ดำเนินการหรือใช้งานข้อมูลได้

4.2 เพื่อการดำเนินการยื่นขอวีซ่าและการรับรองจากศูนย์วีซ่าของลูกค้าเอกสารใบสมัครและข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าส่งมานั้น จะถูกรวมรวมและป้อนเข้าสู่ระบบ

4.3 ลูกค้าสามารถดำเนินการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ แฟกซ์ เอกสารใบสมัคร(หนังสือเดินทางและรูปถ่าย) การกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ การนัดจองออนไลน์ และการตรวจสอบสถานะ โดยระบบจะทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าไป

4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังศูนย์วีซ่าผ่านช่องทางที่เป็นกรรมสิทธิ์และทางสถานกงสุลอาจจะถ่ายข้อมูลนั้นโอนออกนอกประเทศไปยังประเทศลูกค้าจะพำนักและทำการเก็บรักษา เช่นส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

4.5 ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ บันทึกเสียง และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีความจำเป็นเมื่อศูนย์วีซ่าต้องการใช้ (เป็นผลมาจากรัฐบาลท้องถิ่นที่มีการร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้องการการตรวจสอบภายในบริการอื่น ๆ ) ซึ่งแยกตามการใช้งาน

4.6 เอกสารข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาในรูปแบบกระดาษ จะถูกส่งต่อไปยังสถานกงสุลเพื่อเก็บบันทึกไว้ ศูนย์วีซ่าจะใช้รูปแบบทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลของลูกค้าและจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเปิดเผยของการจัดการข้อมูลของลูกค้าและการใช้งานไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานข้อมูลในทางที่เหมาะสม

4.7 การดำเนินการส่ง การได้มา การเก็บรักษา การจัดการ และการใช้ข้อมูลลูกค้าของศูนย์วีซ่าขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ โดยทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบตามกฎหมายและรวมถึงภาระหน้าที่ของศูนย์วีซ่า ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะการยื่นขอวีซ่าจีนและได้รับการรับรองเอกสาร

4.8 ศูนย์วีซ่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและเอกสารส่วนบุคคล แต่จะไม่ดำเนินการดังกล่าวหากสาเหตุนั้นอันเกิดมาจาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการโจรกรรม

 

 

บทที่ 5 การรับผิดชอบ

 

5.1 หากหนังสือเดินทางและเอกสารที่ลูกค้าส่งมาสูญหายหรือเสียหายระหว่างการเก็บรักษาในศูนย์วีซ่า ทางศูนย์วีซ่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการสมัครทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และเรื่องของราคา ตราประทับต่างๆ จะถูกเก็บในราคาปกติ โดยลูกค้าต้องชำระค่าบริการเอง เนื่องจากทางศูนย์วีซ่าได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆ

5.2 ลูกค้าจะต้องส่งใบสมัครขอวีซ่าหรือเอกสารการรับรองให้สอดคล้องกับการเตรียมการที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางหรือการใช้เวลาที่กำหนด เนื่องจากลูกค้าที่จะส่งใบสมัครในกรณีที่เวลาที่ไม่เหมาะสม จะทำให้มีผลต่อการดำเนินเรื่อง และทางศูนย์วีซ่าจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5.3 หากลูกค้าสมัครใจที่จะส่งใบสมัครขอวีซ่าโดยทางไปรษณีย์หรือส่งจดหมาย ทางศูนย์วีซ่าจะส่งวีซ่าและหนังสือเดินทางคืนแก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ หากเกิดความล่าช้า สูญหายหรือส่งผิด ทางศูนย์วีซ่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น(ไม่บริการทางไปรษณีย์ชั่วคราว)

5.4 ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ทางศูนย์วีซ่าไม่รับการดำเนินการวีซ่าอื่นๆหรือบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องและในข้อตกลงได้อธิบายไว้อย่างชัดแจ้งแล้วในเรื่องของการรับประกัน ในส่วนของการยกเว้นทางกฎหมายในเรื่องการรับประกันหรือเงื่อนไขบางอย่าง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงโดยนัย") หากศูนย์วีซ่าผิดข้อดังกล่าว ("ข้อกำหนดโดยนัย") ถือว่าละเมิด โดยจะต้องรับผิดและมีสิทธิเลือกที่จะรับผิดชอบสำหรับวิธีการในการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

1. ให้บริการรับการสมัครใหม่อีกครั้ง หรือ

2. ออกค่าใช้จ่ายในการให้บริการครั้งใหม่ หรือ

3. ชำระค่าใช้จ่ายของลูกค้าจ่ายให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาที่ให้บริการของประเทศตนเอง (ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน)

 

5.5 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าทางศูนย์วีซ่าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ไม่ว่ากรณีที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือเกิดความสูญเสียของวีซ่า อันไม่ว่าจะเกิดจากผู้จัดการศูนย์วีซ่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วีซ่า ลูกค้าศูนย์วีซ่า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.6 การดำเนินการทางกฎหมายต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของประเทศเจ้าของวีซ่า ไม่ว่าจะเกิดเรื่องใกล้เคียงกับประเทศใดก็แล้วแต่ จะต้องดำเนินการโดยศูนย์วีซ่าประเทศเจ้าของวีซ่านั้น


 


บทที่ 6 บทบัญญัติข้ออื่นๆ

 

6.1 ทางศูนย์วีซ่าอาจจะยกเลิก แก้ไข หรือถอดถอนการบริการบางส่วน โดยไม่ได้แจ้งท่านก่อน ถ้าลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ลูกค้าสามารถทำการปฏิเสธได้ที่ศูนย์บริการวีซ่า

6.2 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้


Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888


อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org


1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เงื่อนไขทางกฎหมาย


(ประการแรก) ขอบเขตการรับผิดชอบ

    ทางศูนย์วีซ่าพยายามที่ให้ข้อมูลทางเว็บไซต์นั้นไม่มีข้อบกพร่อง แต่ก็ไม่สามารถการันตีหรือรับประกันได้ว่า ข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว ทางศูนย์วีซ่ามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อทำการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ  เนื้อหาเว็บไซต์อาจจะหมดอายุ แต่ศูนย์วีซ่าไม่ได้สัญญาว่าจะปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น 

    เนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม หากมีเงื่อนไขหรือเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางศูนย์วีซ่าจะนำเสนอในเนื้อหาเว็บไซต์ไว้ ด้วยเหตุนี้ ทางเนื้อหาบนเว็บไซต์ศูนย์วีซ่านำเสนออกมานั้นจึงมีขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากทางกฎหมาย  ในส่วนหลักๆ คือ ทางศูนย์วีซ่าขอปฏิเสธการดำเนินการทางคดีทั้งหมด ,รับประกันเงื่อนไขของข้อจำกัด รวมถึงแบบไม่จำกัดและเงื่อนไขโดยนัยตามกฎหมายของบทบัญญัติอื่น ๆ เงื่อนไขเหล่านี้มีนัยตามกฎหมาย ซึ่งต่างจากเว็บไซต์ภายในเนื้อหาทั่วๆไป ข้อจำกัดความรับผิดชอบผลผูกพันธ์ตามกฎหมาย


 


(ประการสอง) สัญญาการให้บริการ

 

บทที่ 1 คำนิยาม

1.1 "สถานทูต" หมายถึง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.2 "กงสุลใหญ่" หมายถึง สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.3 "สถานบริการกงสุลอื่น ๆ " หมายถึง สถานกงสุลและหน่วยงานอื่น ๆ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.4 "สถานกงสุล" หมายถึงสถานทูต (และ / หรือ) สถานกงสุลใหญ่ (และ / หรือ) บริการกงสุลอื่น ๆ

1.5 "ศูนย์บริการการขอวีซ่าจีน"  เป็นไปตามบทบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับการบริการของสถานกงสุล เพื่อนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้หน่วยงานดำเนินการ หน่วยงานที่บริการดังกล่าว เรียกว่า "ศูนย์วีซ่า"

1.6 "ลูกค้า" คือผู้ที่จะยื่นใบสมัครขอวีซ่าจีนหรือหนังสือรับรองของผู้สมัครหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตรวมถึง: บุคคลตัวแทนการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานอื่น ๆ

1.7 "ข้อมูลลูกค้า" หมายถึง เอกสารหรือกระดาษสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่น ๆ ของวัสดุและข้อมูลที่ลูกค้าส่งไปยังศูนย์วีซ่า เพื่อที่จะให้ศูนย์วีซ่าให้การบริการที่จำเป็น

1.8 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งเอกสารใบสมัครที่อธิบายเกี่ยวกับตัวลูกค้า รวมไปถึง ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด สถานภาพสมรส สัญชาติ รายละเอียดหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ บันทึกโรคประจำตัว อาชญากรรมส่วนบุคคล บันทึกที่อยู่ที่บ้านที่ทำงาน ข้อมูลสมาชิกครอบครัว  วิดีโอ  บันทึกเสียง บันทึกอีเมล์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว

1.9 "เว็บไซต์" หมายถึง เนื้อหาออนไลน์ สื่อเฉพาะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ การจองห้องพักออนไลน์ การสอบถามสถานะและประเภทอื่น ๆ ของการบริการออนไลน์ ที่อยู่เว็บไซต์ www.visaforchina.org

1.10 "การบริการขั้นพื้นฐาน" หมายถึง ศูนย์วีซ่าให้กับลูกค้าที่มีวีซ่าหรือโปรแกรมการรับรองบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง

1.11 "การขยายการบริการ" หมายถึง การบริการพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของลูกค้าและทางศูนย์วีซ่าจะทำการให้บริการที่มากกว่าปกติ

1.12 "ค่าธรรมเนียมวีซ่า" หมายถึง การกำหนดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าโดยศูนย์วีซ่าต้องกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ในนามของสถานทูตและสถานกงสุล  และไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วน

1.13 "ค่ารับรอง" หมายถึง ศูนย์วีซ่ากำหนดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดจากทางสถานกงสุลและสถานทูต และไม่จำกัดเฉพาะค่ารับรองด่วนหรือค่าธรรมเนียม

1.14 "ค่าสมัคร" หมายถึง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการจากทางศูนย์วีซ่าในการให้บริการขั้นพื้นฐานให้กับลูกค้าและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการนี้ไม่รวมถึงการให้บริการส่วนต่อขยายให้กับลูกค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1.15 "เอกสารการรับรอง" หมายถึง ลูกค้าจะส่งเอกสารที่จะให้ทำการรับรองแก่ศูนย์วีซ่าให้ได้รับการรับรองการใช้งานสำหรับการขอวีซ่าจีนหรือใบรับรอง ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการบริการและการเรียกคืนหนังสือเดินทาง เครื่องมือได้รับการรับรองและเอกสารอื่น ๆจากศูนย์วีซ่าเท่านั้น

 

 

บทที่ 2 การบริการขั้นพื้นฐานของศูนย์วีซ่า 

2.1 แผนกต้อนรับลูกค้า ให้บริการในด้านการรับใบสมัครและจัดเอกสารทุกประเภท ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการให้บริการจากทางสถานกงสุล

2.2 การดำเนินการเอกสารให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการป้อนข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าระหว่างศูนย์วีซ่าและสถานกงสุลเพื่อส่งมอบหนังสือเดินทาง วีซ่า เอกสารรับรองและข้อมูลของลูกค้า

2.3 การหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารให้สอดคล้องการราคาที่กำหนดไว้ ในการส่งกลับหนังสือเดินทาง วีซ่าและใบรับรองเอกสารให้แก่ลูกค้า ในนามของสถานทูตและสถานกงสุล

2.4 การรับรอง ถ่ายโอนข้อมูลและการออกวีซ่า ทางสถานกงสุลดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้แจ้งกำหนดไว้ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ ห้องโถงศูนย์วีซ่า หรืออีเมล์ โดยสอดคล้องกับนโยบายการให้บริการ

2.5 ควรทราบเป็นกรณีพิเศษดังนี้ การตรวจสอบ การรับรอง การอนุมัติ การปฏิเสธการขอวีซ่า หรือการรับรองที่ออกโดยวิธีอื่น เป็นกระบวนการที่สถานกงสุลและสถานทูตมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนิการอยู่แล้ว และไม่มีการให้ภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นต่อลูกค้า

 

บทที่ 3 การรับวีซ่าและการให้บริการการรับรอง        

 

3.1 ขั้นตอนการอนุมัติและการรับรองวีซ่า ทางสถานกงสุลจะออกวีซ่าที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ถูกต้องของประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาพำนัก เวลาในการเดินทาง จำนวนครั้งที่เดินทาง การออกใบรับรอง และไม่ว่าทางสถานกงสุงจะทำการออกหรือไม่ออกวีซ่าให้แก่ลูกค้า ลูกค้าก็ยังคงจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามที่กำหนดไว้ตามเดิม

3.2 ลูกค้าสามารถติดต่อปรึกษาศูนย์วีซ่าได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์ ลูกค้าควรทราบว่า การให้บริการปรึกษาจากทางเจ้าหน้าที่นั้น ไม่มีการเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและแก้ปัญหาได้ และข้อมูลที่ให้ปรึกษานั้นอาจจะค่อนข้างที่จะจำกัด เฉพาะไปในทางด้านการยื่นขอวีซ่าและการรับรองต่างๆ และไม่มีสถานการณ์ใดทั้งสิ้นที่จะทำให้เกิดภาระทางกฎหมายต่อลูกค้า

3.3 การยื่นขอวีซ่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจะต้องมีการรับรองและเอกสารข้อมูลที่ลูกค้าส่งไปจะต้องเป็นความจริงเชื่อถือได้และสมบูรณ์ ลูกค้าจะต้องยอมรับว่า การที่ศูนย์วีซ่ารับเอกสารข้อมูลของลูกค้าไปนั้น ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลเหล่านั้นเพียงพอแล้ว ทางศูนย์วีซ่ามีสิทธิ์เรียกเอกสารอย่างอื่นเพิ่ม กรณีเพิ่มเติม ตามที่จำเป็น หรืออาจจะมีการเรียกมาสัมภาษณ์ที่ศูนย์วีซ่า

3.4 เมื่อลูกค้าได้รับวีซ่าจากทางศูนย์วีซ่าแล้ว ควรตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องให้ถี่ถ้วน หากพบว่ามีข้อผิดพลาด ควรรีบแจ้งทางศูนย์วีซ่า เพื่อที่ทางศูนย์วีซ่าจะได้ดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด

3.5 เมื่อลูกค้าได้รับเอกสารการรับรองแล้ว ควรตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องให้ถี่ถ้วน หากเกิดขอผิดพลาด ควรรีบแจ้งศูนย์วีซ่า เพื่อที่ทางศูนย์วีซ่าจะได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนต่ออายุการรับรองให้แก่ท่าน และถ้าหากข้อผิดพลาดนั้นมีสาเหตุมาจากตัวลูกค้าเอง ทางศูนย์วีซ่าจะเก็บค่าธรรมเนียมบริการเพิ่ม

3.6 เพื่อให้ทางลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการคุณภาพการบริการ ทางศนย์วีซ่าได้ติดตั้งระบบตรวจสอบและระบบการบันทึกข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อทำการเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้ ซึ่งลูกค้าทราบและเห็นด้วยกับระเบียบดังกล่าว

3.7 หากทางศูนย์วีซ่าจะแจ้งเตือนลูกค้าเรื่องเอกสารหมดอายุ ลูกค้าต้องรับวีซ่าและหนังสือเดินทางไปก่อนที่วีซ่าและหนังสือเดินทางจะหมดอายุ โดยทางศูนย์วีซ่าจะไม่รับเอกสารทั้งคู่ไว้เป็นภาระในการดูแลเอกสารท่าน โดยหากหนังสือเดินทางหมดอายุ ทางสถานกงสุลมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจออกหรือไม่ออกวีซ่าให้ท่าน ภายในระยะเวลา 365 วัน และทางศูนย์วีซ่าก็จะดำเนินการตามนั้น

    ลูกค้าควรจะได้รับการรับรองโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากลูกค้าค้างยอดชำระค่าธรรมและค่าบริการ ทางศูนย์วีซ่าจะไม่เก็บไว้ให้เป็นภาระแก่ทางศูนย์ โดยศูนย์ดำเนินการยกเลิกวีซ่า ภายในระยะเวลา 365 วัน  โดยทางศูนย์วีซ่ามีสิทธิ์ที่จะยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องและใบรับรองให้ทางสถานกงสุล และทางสถานกงสุลจะดำเนินการตามสถานการณ์

 

บทที่ 4 การป้องกันข้อมูลส่วนตัว

 

4.1 ลูกค้ายอมรับและยืนยันที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับศูนย์วีซ่าบนระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะส่งเองหรือทางหน่วยงาน บุคคลที่สามดำเนินการส่งให้ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถเก็บรักษา ส่งข้อมูล ดำเนินการหรือใช้งานข้อมูลได้

4.2 เพื่อการดำเนินการยื่นขอวีซ่าและการรับรองจากศูนย์วีซ่าของลูกค้าเอกสารใบสมัครและข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าส่งมานั้น จะถูกรวมรวมและป้อนเข้าสู่ระบบ

4.3 ลูกค้าสามารถดำเนินการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ แฟกซ์ เอกสารใบสมัคร(หนังสือเดินทางและรูปถ่าย) การกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ การนัดจองออนไลน์ และการตรวจสอบสถานะ โดยระบบจะทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าไป

4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังศูนย์วีซ่าผ่านช่องทางที่เป็นกรรมสิทธิ์และทางสถานกงสุลอาจจะถ่ายข้อมูลนั้นโอนออกนอกประเทศไปยังประเทศลูกค้าจะพำนักและทำการเก็บรักษา เช่นส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

4.5 ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ บันทึกเสียง และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีความจำเป็นเมื่อศูนย์วีซ่าต้องการใช้ (เป็นผลมาจากรัฐบาลท้องถิ่นที่มีการร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้องการการตรวจสอบภายในบริการอื่น ๆ ) ซึ่งแยกตามการใช้งาน

4.6 เอกสารข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาในรูปแบบกระดาษ จะถูกส่งต่อไปยังสถานกงสุลเพื่อเก็บบันทึกไว้ ศูนย์วีซ่าจะใช้รูปแบบทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลของลูกค้าและจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเปิดเผยของการจัดการข้อมูลของลูกค้าและการใช้งานไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานข้อมูลในทางที่เหมาะสม

4.7 การดำเนินการส่ง การได้มา การเก็บรักษา การจัดการ และการใช้ข้อมูลลูกค้าของศูนย์วีซ่าขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ โดยทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบตามกฎหมายและรวมถึงภาระหน้าที่ของศูนย์วีซ่า ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะการยื่นขอวีซ่าจีนและได้รับการรับรองเอกสาร

4.8 ศูนย์วีซ่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและเอกสารส่วนบุคคล แต่จะไม่ดำเนินการดังกล่าวหากสาเหตุนั้นอันเกิดมาจาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการโจรกรรม

 

 

บทที่ 5 การรับผิดชอบ

 

5.1 หากหนังสือเดินทางและเอกสารที่ลูกค้าส่งมาสูญหายหรือเสียหายระหว่างการเก็บรักษาในศูนย์วีซ่า ทางศูนย์วีซ่าจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการสมัครทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และเรื่องของราคา ตราประทับต่างๆ จะถูกเก็บในราคาปกติ โดยลูกค้าต้องชำระค่าบริการเอง เนื่องจากทางศูนย์วีซ่าได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆ

5.2 ลูกค้าจะต้องส่งใบสมัครขอวีซ่าหรือเอกสารการรับรองให้สอดคล้องกับการเตรียมการที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางหรือการใช้เวลาที่กำหนด เนื่องจากลูกค้าที่จะส่งใบสมัครในกรณีที่เวลาที่ไม่เหมาะสม จะทำให้มีผลต่อการดำเนินเรื่อง และทางศูนย์วีซ่าจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5.3 หากลูกค้าสมัครใจที่จะส่งใบสมัครขอวีซ่าโดยทางไปรษณีย์หรือส่งจดหมาย ทางศูนย์วีซ่าจะส่งวีซ่าและหนังสือเดินทางคืนแก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ หากเกิดความล่าช้า สูญหายหรือส่งผิด ทางศูนย์วีซ่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น(ไม่บริการทางไปรษณีย์ชั่วคราว)

5.4 ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ทางศูนย์วีซ่าไม่รับการดำเนินการวีซ่าอื่นๆหรือบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องและในข้อตกลงได้อธิบายไว้อย่างชัดแจ้งแล้วในเรื่องของการรับประกัน ในส่วนของการยกเว้นทางกฎหมายในเรื่องการรับประกันหรือเงื่อนไขบางอย่าง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงโดยนัย") หากศูนย์วีซ่าผิดข้อดังกล่าว ("ข้อกำหนดโดยนัย") ถือว่าละเมิด โดยจะต้องรับผิดและมีสิทธิเลือกที่จะรับผิดชอบสำหรับวิธีการในการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

1. ให้บริการรับการสมัครใหม่อีกครั้ง หรือ

2. ออกค่าใช้จ่ายในการให้บริการครั้งใหม่ หรือ

3. ชำระค่าใช้จ่ายของลูกค้าจ่ายให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาที่ให้บริการของประเทศตนเอง (ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน)

 

5.5 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าทางศูนย์วีซ่าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ไม่ว่ากรณีที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือเกิดความสูญเสียของวีซ่า อันไม่ว่าจะเกิดจากผู้จัดการศูนย์วีซ่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วีซ่า ลูกค้าศูนย์วีซ่า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.6 การดำเนินการทางกฎหมายต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของประเทศเจ้าของวีซ่า ไม่ว่าจะเกิดเรื่องใกล้เคียงกับประเทศใดก็แล้วแต่ จะต้องดำเนินการโดยศูนย์วีซ่าประเทศเจ้าของวีซ่านั้น


 


บทที่ 6 บทบัญญัติข้ออื่นๆ

 

6.1 ทางศูนย์วีซ่าอาจจะยกเลิก แก้ไข หรือถอดถอนการบริการบางส่วน โดยไม่ได้แจ้งท่านก่อน ถ้าลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ลูกค้าสามารถทำการปฏิเสธได้ที่ศูนย์บริการวีซ่า

6.2 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้