Οδηγίες Προξενικής Πιστοποίησης

Το Κέντρο Θεωρήσεων είναι ένα εμπορικό ίδρυμα που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στο Κέντρο Θεωρήσεων έχει ανατεθεί από την Πρεσβεία να παρέχει υπηρεσίες όπως αποδοχή αιτήσεων προξενικής πιστοποίησης, έλεγχος υλικού, είσπραξη τελών πιστοποίησης, έκδοση πιστοποιητικών και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κινέζοι ή αλλοδαποί πολίτες  (συμπεριλαμβανομένων και των Κινέζων ομογενών αλλοδαπής υπηκοότητας) μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφα προς επικύρωση στο Visa Center είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου με τον παρακάτω τρόπο:

 

 

1. Διαδικασία πιστοποίησης εγγράφων

 

α. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

 

β. Ο αιτών επικυρώνει τα έγγραφα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Διεύθυνση: Λ. Ακαδημίας 3, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 2040, 210 368 2041

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-13:00 (απαιτείται ραντεβού)

 

γ. Ο αιτών υποβάλλει τα επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών έγγραφα στο Κέντρο Θεωρήσεων για προξενική πιστοποίηση. 

 

 

2. Θέματα που χρήζουν προσοχής

 

α. Τα έγγραφα που υποβάλλονται για προξενική πιστοποίηση πρέπει να επικυρώνονται ένα προς ένα. Ένα πιστοποιητικό που περιέχει πολλαπλά ή άσχετα έγγραφα δεν θα επικυρώνεται.

 

β. Έγγραφα που εκδίδονται στην Κίνα (όπως διαβατήρια, έγγραφα σύστασης εταιρείας) δεν επικυρώνονται.

 

γ. Στην περίπτωση που τα περιεχόμενα των εγγράφων δεν συμμορφώνονται με την κινεζική νομοθεσία, ή μπορεί να βλάψουν τα εθνικά ή δημόσια συμφέροντα της Κίνας, τα έγγραφα δεν θα πιστοποιηθούν.

 

δ. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τους συναφείς κινεζικούς κανονισμούς, η πιστοποίηση πιστοποιεί μόνο το γνήσιο υπογραφής και σφραγίδας των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του επικυρωμένου εγγράφου.

 

ε. Σύνολα εγγράφων επικυρωμένα από συμβολαιογράφο, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κίνα, δεν αποσυναρμολογούνται αυθαίρετα για φωτοτυπίες ή άλλους λόγους. Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την αποσυναρμολόγηση, ακόμη και νομικές ευθύνες, βαρύνουν πλήρως τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

ϛ. Βάσει αρχής, η κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα δεν πιστοποιεί έγγραφα τρίτων χωρών. Εάν οι αιτούντες όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες, το Κέντρο Θεωρήσεων μπορεί να δεχτεί έγγραφα τρίτων χωρών που έχουν πρώτα επικυρωθεί από την πρεσβεία της αρμόδιας χώρας στην Ελλάδα και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

 

 

3. Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν:

 

α. Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.

 

β. Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο του εγγράφου που πρόκειται να επικυρωθεί.

 

γ. Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος (αντίγραφο της σελίδας δεδομένων και της φωτογραφίας).

 

δ. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο, απαιτείται επίσης φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

 

ε. Για πιστοποίηση εμπορικών εγγράφων, απαιτείται προσκόμιση της εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να προσδιορίζει τα προσόντα του υπογράφοντος ή του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να έρθει αυτοπροσώπως, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει επιστολή εξουσιοδότησης από την εταιρεία υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

 

ϛ. Άλλα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν από τους προξενικούς υπαλλήλους.

 

 

4. Χρόνος επεξεργασίας

 

Απλή διαδικασία: 4 εργάσιμες  

Express διαδικασία: 3 εργάσιμες  

 

* Ο προξενικός υπάλληλος της πρεσβείας μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή συμπληρωματικό υλικό ανάλογα με την περίπτωση ή να ζητήσει από τον αιτούντα να προσέλθει στην πρεσβεία για συνέντευξη. Ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να υπερβεί τον εκτιμώμενο χρόνο.

 

 

5. Κόστος πιστοποίησης

 

[ακολουθεί πίνακας]

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED Contact Us


Business Hours:(Monday - Friday) Visa application: 9:00-15:00 Payment and collection 9:00-16:00
Location:Vrana 25,11525 Athens Greece
Tel:+30 2106711311   Fax:+30 2106711311 
Email:athenscentre@visaforchina.org

Οδηγίες Προξενικής Πιστοποίησης

Το Κέντρο Θεωρήσεων είναι ένα εμπορικό ίδρυμα που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στο Κέντρο Θεωρήσεων έχει ανατεθεί από την Πρεσβεία να παρέχει υπηρεσίες όπως αποδοχή αιτήσεων προξενικής πιστοποίησης, έλεγχος υλικού, είσπραξη τελών πιστοποίησης, έκδοση πιστοποιητικών και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κινέζοι ή αλλοδαποί πολίτες  (συμπεριλαμβανομένων και των Κινέζων ομογενών αλλοδαπής υπηκοότητας) μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφα προς επικύρωση στο Visa Center είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου με τον παρακάτω τρόπο:

 

 

1. Διαδικασία πιστοποίησης εγγράφων

 

α. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

 

β. Ο αιτών επικυρώνει τα έγγραφα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Διεύθυνση: Λ. Ακαδημίας 3, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 2040, 210 368 2041

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-13:00 (απαιτείται ραντεβού)

 

γ. Ο αιτών υποβάλλει τα επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών έγγραφα στο Κέντρο Θεωρήσεων για προξενική πιστοποίηση. 

 

 

2. Θέματα που χρήζουν προσοχής

 

α. Τα έγγραφα που υποβάλλονται για προξενική πιστοποίηση πρέπει να επικυρώνονται ένα προς ένα. Ένα πιστοποιητικό που περιέχει πολλαπλά ή άσχετα έγγραφα δεν θα επικυρώνεται.

 

β. Έγγραφα που εκδίδονται στην Κίνα (όπως διαβατήρια, έγγραφα σύστασης εταιρείας) δεν επικυρώνονται.

 

γ. Στην περίπτωση που τα περιεχόμενα των εγγράφων δεν συμμορφώνονται με την κινεζική νομοθεσία, ή μπορεί να βλάψουν τα εθνικά ή δημόσια συμφέροντα της Κίνας, τα έγγραφα δεν θα πιστοποιηθούν.

 

δ. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τους συναφείς κινεζικούς κανονισμούς, η πιστοποίηση πιστοποιεί μόνο το γνήσιο υπογραφής και σφραγίδας των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του επικυρωμένου εγγράφου.

 

ε. Σύνολα εγγράφων επικυρωμένα από συμβολαιογράφο, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κίνα, δεν αποσυναρμολογούνται αυθαίρετα για φωτοτυπίες ή άλλους λόγους. Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την αποσυναρμολόγηση, ακόμη και νομικές ευθύνες, βαρύνουν πλήρως τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

ϛ. Βάσει αρχής, η κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα δεν πιστοποιεί έγγραφα τρίτων χωρών. Εάν οι αιτούντες όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες, το Κέντρο Θεωρήσεων μπορεί να δεχτεί έγγραφα τρίτων χωρών που έχουν πρώτα επικυρωθεί από την πρεσβεία της αρμόδιας χώρας στην Ελλάδα και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

 

 

3. Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν:

 

α. Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.

 

β. Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο του εγγράφου που πρόκειται να επικυρωθεί.

 

γ. Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος (αντίγραφο της σελίδας δεδομένων και της φωτογραφίας).

 

δ. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο, απαιτείται επίσης φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

 

ε. Για πιστοποίηση εμπορικών εγγράφων, απαιτείται προσκόμιση της εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο που να προσδιορίζει τα προσόντα του υπογράφοντος ή του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να έρθει αυτοπροσώπως, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει επιστολή εξουσιοδότησης από την εταιρεία υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

 

ϛ. Άλλα έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν από τους προξενικούς υπαλλήλους.

 

 

4. Χρόνος επεξεργασίας

 

Απλή διαδικασία: 4 εργάσιμες  

Express διαδικασία: 3 εργάσιμες  

 

* Ο προξενικός υπάλληλος της πρεσβείας μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή συμπληρωματικό υλικό ανάλογα με την περίπτωση ή να ζητήσει από τον αιτούντα να προσέλθει στην πρεσβεία για συνέντευξη. Ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να υπερβεί τον εκτιμώμενο χρόνο.

 

 

5. Κόστος πιστοποίησης

 

[ακολουθεί πίνακας]